Trigonometria(R)
  • 1. sin B = (escriu el resultat en decimal separat per una coma)
  • 2. cos B = (escriu el resultat en decimal separat per una coma)
  • 3. sin C = (escriu el resultat en decimal separat per una coma)
  • 4. cos C = (escriu el resultat en decimal separat per una coma)
  • 5. Calcula l'altura, en metres, d'un arbre que a una distància de de 10 m es veu sota un angle de 30º. (Arrodoneix el resultat a un decimal)
  • 6. El noi del dibuix esta fent volar el seu estel. A quants metres està volant l'estel? (arrodoneix el resultat a les untats)
  • 7. La longitud del costat d'un polígon regular de 5 costats és de 30 cm. Quants cm fa l'apotema. (Escriu el resultat arrodonint a dos decimals)
  • 8. Calcula la tangent de l'angle A. (Arrodoneix el resultat a 2 decimals).
  • 9. Calcula l'àrea del triangle: (Arrodoneix el resultat a dos decimals)
  • 10. Troba l'angle la tangent del qual és 2. (Arrodoneix el resultat a dos decimals)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.