Έκταση
Αναγνώρισε τις συναρτήσεις
Μαθητής

Ολοκλήρωση
Σωστό
Λάθος
Χρόνος
Μαθηματικά