Círculo mágico base
Cercles màgics
Aquests cercles són màgics perquè tots els nombres que hi apareixen estan relacionats matemàticament. El superior és la suma dels laterals, l'inferior és el producte dels laterals i els laterals, obviament,són resultat de restar el superior menys l'altre lateral, o de dividir l'inferior entre l'altre lateral.
Mira l'exemple de la seguent pàgina...
5x3=15
3x5=15
5+3=8
3+5=8
5
15
8
3
15:5=315:3=5
8-5=3
8-3=5
5+__=____+5=__
5x__=15__x5=15
5
15
8
3
15:5=__15:__=5
__-5=____-__=5
18
3
20
5
7
21
22
11
5
30
2
8
35
7
6
42
56
8
49
7
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde se practican las matemáticas.