dossier d'aprenentatge T6 23_24


Gramàtica: Articles, interrogatius i demostratius.
Ortografia: L'apostrofació i la contracció.

Valencià 5é
5.- 

articles, demostratius, possessius, numerals
i indefinits.
articles, demostratius, numerals, verbsi adverbis.
articles, determinants, adjectius, verbs i
    conjuncions.
Els determinants poden ser
6.-

conegut per l'emissor i 
7.- 
Els articles
Els articles
i els indefinits són...
Els articles definits són:
el
?
un
?
indefinits
?
definits
?
la
?
una
?
l'
?
 pel
fan referència a un nom  
es referixen a un nom
uns
?
els
?
receptor
?
unes
?
les
?
 .
qualsevol
?
concret
?
.
Illes Balears. 
8.-
Completa amb l'article DEFINIT o
iaio diu que
pares volen que a
cama.
dia li va picar
tardor viatgem a
INDEFINIT més adequat:
abella  a
9.- Ordena
Els interrogatius
?
i concorden en génere i nombre
?
servixen per a fer preguntes
?
amb el nom que acompanyen.
?
quin, quina, quins, quines
?
10.-
Els demostratius són determinants que indiquen l'acció que fa el nom a què acompanyen.
Els demostratius són determinants que indiquen a quina distància de qui parla es troba el nom a què acompanyen.
Els demostratius són les paraules que demostren
 que les coses són veritat.
Tria l'opció correcta
11.- 
Ompli la graella amb els determinants demostratius
Ni prop
 ni lluny
A prop
Lluny
Masculí
Singular
Femení
Masculí
Plural
Femení
12.- 
Mira
(ni prop ni lluny)
Vols
(prop)
(ni prop ni lluny)
Completa amb els demostratius que s'indica
(prop)
gossa és d'
xiqueta és companya d'
 retolador o
núvols!
(lluny)
lluny
dona.
altre? 
(lluny)
Ortografia   L'APOSTROFACIÓ
13.- Completa
 o la una (hora).
L'
La forma 
de 
i algunes formes dels pronoms febles (em, et, es...)
davant d'una
que comença per
S'apostrofen els articles
apòstrof
?
les lletres
?
La
?
altra
?
indica que una paraula
i davant de certes paraules com
NO  s'apostrofa
i, u, hi, hu àtones
?
que comença per
el, la
?
davant
?
; la preposició
perd
?
vocal o h
?
 ; davant
d'una paraula
una vocal
la ira
?
del nom
de
?
15.- 
14.-
Els articles EL i LA, la preposició DE  i alguns
pronoms s'apostrofen davant de paraules  que...
acaben en vocal
comencen per consonant
comencen per vocal o h
comencen per consonant, vocal o h
indiquen lloc
Marca la resposta correcta
L'article LA no s'apostrofa davant d'un nomque comença per i, hi, u, hu
àtones
tòniques
(Trobaràs el signe d'apostrofar al teclat al costat del cero)
16.- Apostrofa si cal... 
humanitat
ombra
infància
índia
essa
Utilitza els articles el, la o l'
una (hora)
ungla
infusió
esglèsia
únic
17.-
universitat
Apostrofa o no segons calga 
illa
humor
himne
humitat
inventor
ungla
única
història
18.- 
dels homes
als arbres
dels camins
als parcs
Escriu el singular de cada expressió
Recorda què són les contraccions i quan hem d'apostrofar o fer  la contracció.
pels ponts
pels horts
pels aires
als hotels
19.- Recorda si has d'apostrofar o fer la contracció.
de el hospital
a el col·legi
ca el metge
ca el oncle
per el hort
ca els iaios
de el gel
a la illa
Reescriu
Aqueixa
?
Una
?
al
al
Quins
?
al
?
uns
els
?
uns
del
?
uns
?
quina
?
una
?
Aqueixos pantalons curts em pararan fatal amb aquestes 
cames tan primes i aquests genolls tan punxeguts que tinc! 
Preferisc emprovar-me aquell xandall.
Identifica els demostratius d’aquesta oració i escriu-los
en l'ordre en el que apareixen.
1
2
3
4
Quin mamífer udola? 
Quin amfibi rauca?
Quin mamífer renilla?

Vocabulari Onomatopeies

6 Respon les qüestions

la granota
?
el llop
?
el cavall
?
Examen creado con That Quiz — el sitio de matemáticas.