18-18 T-1.10 - Potències i arrel quadrada PIM
MATEMÀTIQUES
   POTÈNCIES I
ARREL QUADRADA
1- Completa:
2- Col·loca els noms dels components d'una potència:
3-Què és la base?
4- Què és l'exponent?
es                  la          per sí              .
una                        de factors                .
   Una potència és una forma                    d'expressar
La base és el           que es                .
L'exponent és el número que indica les               que
multiplica
multiplicació
BASE
factor
base
53
repeteix
mateixa
abreujada
iguals
EXPONENT
vegades
32=
5- Què potència li correspon a cada una d'aquestes
   multiplicacions?:
6- Escriu en forma de producte:
7- Expressa mitjançant producte o potència:
54 =
3 + 3 + 3 + 3 =
4 · 4 · 4 · 4 · 4 =
4 · 4 =
4 · 4 · 4 =
42
83=
43
3 · 4
45
27 =
7 · 7 · 7 · 7 =
7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 =
7 · 7 · 7 =
96=
3 · 3 · 3 · 3 =
(Deixa un espai entre las xifres i el signe ·)
73
74
 3
76
Les potències d'exponent tres s'anomenen
8- Les potències d'exponents dos s'anomenen...
10-Què producte i quina potència representen aquests
     dibuixos?
9- Completa:
a) Dos.
multiplicar  i després potència
3·3
4·4
=
=
 32 
 42 
b) Parell.
c) Quadrats
2·2·2
3·3·3
=
=
 23 
 33 
.
11- Com es llegeixen aquestes potències?
12- Calcula:
106 =
52 =
52 =              =
82 =         =
74 =
95 =
22 + 32 =           +            =          +          =
8 · 8
5 · 5
2 x 2
(Pots utilitzar la calculadora)
3 x 3
33 =                =
63 =
3 · 3 · 3
63 =                 =
(amb minúscules)
6 · 6 · 6
13- Completa:
   Per calcular el valor d'una potència en base 10,
posem un          seguit de tants           com indiqui
14- Calcula aquestes potències de base 10:
104=
15- Per què s'utilitzen les potències en base 10?
l'                   .
102=
▪ Serveixen per                             números.
Serveixen per expressar de forma                números
exponent
molt                .
grans
ú
=
descompondre
(separa  el · per espais)
;
103=
=
zeros
abreujada
;
100=
=
Expressa de forma abreujada, en base 10, aquests números:
Descompon mitjançant potències de base 10:
70.604.000=
500.000=
5.000.000= 5 · 1.000.000 =
500.000.000= 5 · 100.000.000 =
5.000.000.000= 5 · 1.000.000.000 =
6.400.070=
46.700=
5 · 100.000 =
4 · 104
6 · 106
7 · 107
+
+
+
6 · 103
4 · 105
6 · 105
5 · 105
5 · 106
+
+
+
7 · 102
7 · 10
5 · 108
4 · 103
5 · 109
21- Posa els noms als components d'una arrel:
20- Completa:
22- Cert o fals:
L'arrel quadrada d'un número és un altre
multiplicat
   "L'operació inversa d'elevar un número al quadrat
és calcular la seva arrel quadrada"
a) Cert
ARREL
por si mateix, dóna el        
RADICAND
25 = 5
b) Fals
primer
RESULTAT
.
número
  que
24- Calcula aquestes arrels quadrades:
23- Completa com en l'exemple:
100=
49 =
81 =
729 =
144 =
(Pots utilitzar la calculadora)*
25 = 5
1089 =
225 =
perquè 5 • 5 = 25
26- Resol gràficament:
25- Si un quadrat és format per 49 quadradets,
   quants quadradrets té de costat?
√4 =
DADES
= 49 Quadradets
SOLUCIÓ: Té        quadradets.
√16 =
√36 =
OPERACIONS
49 =
√100 =
27- Els números que tenen arrel quadrada exacta
s'anomenen...
28- Quin d'aquests no és un quadrat perfecte?
4 · 4 + 2
a)
El dibuix de la lletra        no és un quadrat perfecte.
3 · 3
a) Quadrats exactes.
b) quadrats perfectes.
c) quadrats quadrats.
b)
7 · 7
c)
6 · 7
5 · 5
29- El terra de la meva habitació és quadrat i té 16 m2.
    Quant mesura cada costat de la meva habitació?
16 m2
DADES
SOLUCIÓ: Cada costat de la meva habitació
mesura       metres.
OPERACIONS
(En la llibreta)
Examen creado con That Quiz — donde la práctica de matemáticas se hace fácil.