Repaso_1: Reales, Polinomios y Funciones
  • 1. El domini d'aquesta funció és...
A) R-{0}
B) R-{-5}
C) R
D) R-{5}
  • 2. El domini d'aquesta funció és...
A) (-infinit, 2]
B) R
C) R-{-2}
D) R-{2}
  • 3. El domini d'aquesta funció és...
A) R
B) R-{-1}
C) R-{1, -1, -3}
D) R-{1, -1}
  • 4. El domini d'aquesta funció és...
A) R-{2, -2, 3, -3}
B) 2, -2, 3, -3
C) R-{ -2, -3}
D) R
  • 5. Els resultats d'aquesta equació són:
A) 1, -1, -2, 3
B) -2, -1, 0, 3
C) 2, -2, 3, -3
D) 1, 2, -2, -3
  • 6. Els resultats d'aquesta equació són:
A) 0, 2, 4
B) -2, 2
C) -2, 0, 2
D) 3, 4, 0
  • 7. La funció paral•lela a la de la imatge i que passa pel punt (2, -3) és..
A) f(x) = 2x - 7
B) f(x) = -2x - 3
C) f(x) = 2x - 3
D) f(x) = -3x + 2
  • 8. Resol i selecciona la resposta correcta.
A) 4 i 1
B) -4 i 4
C) No té solució real
D) 4
  • 9. Aquesta funció és creixent en...
A) (-2, 0) U (2, Infinit)
B) (0, Infinit)
C) [0, Infinit)
D) [-2, 0] U [2, Infinit)
  • 10. La funció inversa de f(x) és...
A) f(x)= (5x-3)/5
B) f(x)= -3x +5
C) f(x)= (x - 3)/5
D) f(x)= 3x +5
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde se practican las matemáticas.