ESO2_S_Proporcionalidade

Completa as seguintes táboas e indica, en cada caso, se os pares de valores

son directamente proporcionais (DP), inversamente proporcionais (IP)

ou non gardan relación de proporcionalidade (NP).

A
B
A
B
A
B
30
2
2
3
9
3
20
3
3
4
5
15
21
4
9
8
7
15
5
8
10
20
30
10
25
12
Sabendo que dúas cadeiras custaron 155 euros,
canto custarán 12 cadeiras da mesma calidade
e prezo?

Oito obreiros constrúen unha parede
en nove días. Canto tardarían en facelo
 seis obreiros?

días
Aleixo, Breixo e Cristovo levan traballando na
mesma empresa 5, 8, e 12 anos respectivamente
A súa xefa pretende repartir 3000 € de forma
directamente proporcional aos anos que levan
traballando. Canto recibirá cada un?
Aleixo
Cristovo
BreixoUn pai decide repartir 62 € entre as súas tres fillas
de forma inversamente proporcional ás horas que
dedicaron á videoconsola. Diana xogou 2 h, Ester 3 h
e Froila 5 horas. Canto recibiu cada unha?
Diana
Froila
EsterUnha billa A enche un depósito de auga en 12 h, e
outra billa B, en 6 h. O depósito ten un desaugadoiro
que o baleira en 10 h se están as billas pechadas.
Canto tempo tardarán as dúas billas en encher á vez
o depósito se está o desaugadoiro aberto?
h
min
Temos 32 kg de café de Jamaica de 12,50 € o quilo
e 20 kg de café de Colombia 7,50 € o quilo. Se se
mesturan os dous tipos de café, que prezo terá o
quilo de mestura?

Fúndense 15 g de ouro A de lei 0,8 con 35 g de
ouro B de lei 0,7. Calcula a lei da aliaxe.
Lei da aliaxe
Á mesma hora, Helena e Gaspar saen de dúas vilas
distantes entre si 350 km, e van o un cara ao outro.
A velocidade de Helena é de 110 km/h, e a de Gaspar,
de 90 km/h.
Canto tempo tardarán en atoparse?
Que distancia percorre cada un?
Helena
Gaspar
h
km
km
min
Unha tartaruga sae dun punto a unha velocidade
de 2 km/h. Dúas horas máis tarde, Aquiles sae na
súa procura cunha velocidade de 10 km/h.
Canto tempo tardará en alcanzala?
Que distancia percorreron?
min
km
Examen creado con That Quiz — donde se practican las matemáticas.