Fraccións Raices Proporcionalidade II
Un libro de matemáticas mide de grosor 1,5·10-2 m e ten140 follas. Calcula o grosor de cada folla expresado ennotación científica.
Unha finca ten forma cadrada, e a súa área mide
169 m². ¿Canto mide o perímetro?
Agora calculamos o perímetro:
Calculamos primeiro canto mide cada lado do cadrado:
a) Volume dunha cantidade de aceite e o seu peso.b) O prezo da entrada e o tempo que dura a película.
c) Número da vacas na granxa e o tempo que lles dura a comida.
d) A edade de unha persoa e a súa altura.e) A velocidade dun coche e o tempo que tarda en chegar.
Di se as seguintes magnitudes son directamente proporcionais,
inversamente proporcionais ou non proporcionais:
* Escribe D para directa, I para inversa e N para non proporcionais!!
Resultado:
* Só dous decimais!! utiliza coma!!
.
.
=
m
m
m
En mi fiesta de cumpleaños se comen en una primera ronda 3/8 dela tarta, y, después, la quinta parte (1/5) de lo que había quedado.¿Cuánta tarta queda para mí solo?
A quinta parte do que queda é:
Expresa como unha soa
potencia:
En total comeron:
Despois de comerse os 3/8 a fracciónque representa a tarta que queda é:
(4²)
4⁵
4
=
=
1
+
=
Simplifica descompoñendo en factores primos:
3
1080
3000
.
* Sin simplificar!!
Escribe a fracción
simplificada, senóndarache erro!!
=
=
.
3
3
Escribe a fracción
simplificada, senóndarache erro!!
O que queda
para mín:
* Simplificada!!
=
.
3
3
La comunidad de una urbanización encarga su pintado a tresempresas distintas. La empresa A pinta 46 edificios, la B 52y la C 57. La comunidad ha pagado en total 124000 €.
¿Cuánto ha cobrado cada empresa?
Trátase de un reparto directamente proporcional ou indirectamenteproporcional. Escribe D para directo ou I para indirecto:
Calculamos o total de edificios pintados:
Empresa A:
Empresa B:
Empresa C:
46
52
57
x
x
x
=
=
=
;
;
;
x
x
x
=
=
=Comproba que
a suma coincide
co total pagado!
Unha localidade ten 3 institutos. O instituto A ten matriculados 520 alumnos, oB 360 alumnos e o C 140 alumnos. Para o seu funcionamento débense repartirrepartir 124440 € en partes directamente proporcionais ao número de alumnosque teñen matriculados. ¿Canto recibirá cada instituto?
Consulta os apuntamentos da aula virtual se tés dúbidas!
Calculamos o total de alumnado dos 3 institutos:
Procedemos ao reparto:
Instituto A:
Instituto B:
Instituto C:
x
x
x
=
=
=
;
;
;
x
x
x
=
=
=Comproba quea suma coincideco total repartido!
Sabemos que ao fillo de 18 anos lle corresponden 72 € (z). Coneste dato podemos calcular o total semanal!:
Calculamos a suma das edades dos 3 fillos:
Ángela dedica semanalmente cierta cantidad de dinero para los gastos desus tres hijos, de 15, 17 y 18 años, que reparte proporcionalmente a susedades. Si al mayor le corresponden 72 €, ¿cuánto corresponde a cadauno de los otros?
Hai un problema similar nos apuntamentos da aula virtual se tés dúbidas!
Fillo 17 anos:
Fillo 15 anos:
Fillo 18 anos:
Agora calculamos o que lle corresponde aos outros
dous fillos
72
y
x
=
=
=
Total
;
;
;
Total
y
x
=
=
=Una máquina embotelladora llena 240 botellas en 20 minutos.¿Cuántas botellas llenará en hora y media?
Indica primeiro de que tipo de proporcionalidade se trata.
Escribe D para directa ou I para inversa:
10 albañiles tardan 45 días en construir un muro. Si se quiere
terminar en 15 días, ¿cuántos albañiles harían falta?
Indica primeiro de que tipo de proporcionalidade se trata.
Escribe D para directa ou I para inversa:
x
* usa tempos
  en minutos!!
=
10
.
x
=
;
240
x
=
.
albañiles
;
x
=
botellas
Completa os ocos que faltan nas dúas táboas:
Calcula o resultado das seguintes operacións con raices. Para elo
descompón en factores primos os radicandos e procede como outrasveces:
Calcula qué fracción da unidade representa:
A terceira parte da metade:
A)
108
+
675
192
;
A metade da cuarta parte:
=
Coloca os números nas casillas correspondentes de tal
forma que cadren todos os resultados!!
-4
?
-5
?
1
-7
?
-3
4
?
-2
?
5
?
3
Una tienda rebaja todos los artículos en la misma proporción. Sipor una camiseta de 18 pago 16,20 , ¿cuánto debo pagar porun jersey de 90 ?
Escribe D para directa ou I para inversa:
Indica primeiro de que tipo de proporcionalidade se trata.
Indica primeiro de que tipo de proporcionalidade se trata.
Escribe D para directa ou I para inversa:
Por un grifo saen 38 litros de auga en 5 minutos. ¿Cántoslitros saen nunha hora e cuarto?
x
x
=
=
90
38
.
.
;
;
x
=
x
=
litros

* usa tempos
  en minutos!!
Un edificio es construido por 15 albañiles en 200 días. ¿Cuántos
albañiles tendré que añadir a la cuadrilla para poder terminar el
trabajo en 150 días
Un campamento de refugiados que alberga a 4600 personas tienevíveres para 24 semanas. ¿Para cuánto tiempo tendrá víveres sillegan 200 nuevos refugiados?
Escribe D para directa ou I para inversa:
Indica primeiro de que tipo de proporcionalidade se trata.
Escribe D para directa ou I para inversa:
Indica primeiro de que tipo de proporcionalidade se trata.
x
x
=
=
24
15
.
.
;
;
x
=
x
=
albañiles
Teño que engadir:
semanas
albañiles
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — el sitio de matemáticas.