E1 T12.4.0 circumferències
Que nom l'element que marca la  fletxa
C
?
i
?
r
?
c
?
u
?
m
?
centre
?
f
?
e
?
rència

Centre: és el punt situat al seu interior que es troba
a la mateixa distància de qualsevol punt
de la circumferència.

 

Radi: és el segment que uneix qualsevol punt de la
circumferència amb el centre.

 

Corda: és el segment que uneix dos punts qualssevol
de la circumferència.

 

Diàmetre: és qualsevol corda que passa pel centre
de la circumferència.

 

Arc: és el segment de circumferència comprès entre
dos dels seus punts.
Semicircumferència
?
Arc
?
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde se practican las matemáticas.