ATOMI V PERIODNEM SISTEMU ELEMENTOV
  • 1. Kako rečemo vrsticam v PSE?
A) Periode.
B) Skupine.
C) Vrstičnice.
D) Valenčni elektron.
E) Elektronska konfiguracija.
  • 2. Kako rečemo stolpcem v PSE?
A) Periode.
B) Skupine.
C) Navpičnice.
D) Elektronska konfiguracija.
E) Stolpičnice.
  • 3. Atomi iste periode imajo ...
A) enako število skupin.
B) različno število lupin.
C) enako število elektronov.
D) enako vrstno število.
E) enako število lupin.
  • 4. Atomi iste skupine imajo ...
A) enako število valenčnih elektronov in podobne lastnosti.
B) različno število valenčnih elektronov in zelo različne lastnosti.
C) različno število valenčnih elektronov in podobne lastnosti.
D) enako število lupin.
E) enako število valenčnih elektronov in zelo različne lastnosti.
  • 5. Periode označujemo z ...
A) črkami.
B) arabskimi števili.
C) rimskimi števili.
D) grškimi črkami.
E) sploh jih ne označujemo.
  • 6. 8 glavnih skupin označujemo z ...
A) rimskimi števili.
B) arabskimi števili.
C) sploh jih ne označujemo.
D) črkami.
E) grškimi črkami.
  • 7. Polmer atomov se po skupini navzdol ...
A) manjša.
B) oža.
C) veča.
D) redi.
E) ne spremeni.
  • 8. Polmer atomov se po periodi od leve proti desni ...
A) ne spremeni.
B) hujša.
C) veča.
D) debeli.
E) manjša.
  • 9. Največ koliko elektronov imata lahko 4. in 5. lupina?
A) 4. 32; 5. 64.
B) 16.
C) 32.
D) 4. 64; 5. 32.
E) 18.
  • 10. Kateri element je v drugi periodi in sedmi skupini?
A) Radij.
B) Žveplo.
C) Fosfor.
D) Ta element ne obstaja.
E) Fluor.
Rešitve nalog

1.A   2.B   3.E   4.A   5.B   6.A   7.C   8.E   9.C   10.E  

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.