Razsvetljeni absolutisti
a ikonca
Ali je zgornja misel absolutistična
ali razsvetljenska?
Vlada naj en sam, vsi ostali naj
ubogajo.

Tako razmišlja
.
Ljudje so bili najprej vsi enaki.
Ali je zgornja misel absolutistična
ali razsvetljenska?
Tako razmišlja
.
Ali je zgornja misel absolutistična
ali razsvetljenska?
Vsak človek ima pravico do
življenja, svobode in sreče.

Tako razmišlja
.
Ali je zgornja misel absolutistična
ali razsvetljenska?
Država to sem jaz!
Tako razmišlja
.
Državna
zadovoljni prebivalci gospodarsko
davke
plemstvo
Vladarji so spoznali, da so
plačane
vsi: kmetje, meščanstvo, duhovčina in
vojske
blagajna
.
Moč vladarja pa je odvisna od dobro
in šolanih in zvestih
se hitreje polni, če plačujejo
izobraženi
uspešnejši
uradnikov
,siti in
.
.
Friderik II. Veliki pruski
Njegov cilj je bil povečati
državo, preurediti državno upravo
in
novosti v kmetijstvu
trgovini,
in
okrepiti
zahteval
gradnjo cest
vojsko. Podpiral je
versko
strpnost
,obrti in
,prekopov
prusko
.
Katarina Velika
Reforme Katarine Velike
Gradila je
znanost in kulturo
Po drugi strani pa je še utrdila
tlačanstvo
ceste in šole
in privilegije
.
in podpirala
plemstva
.
Marija Terezija
Reforme Marije Terezije in Jožefa II.
Davčna reforma-davke plačajo vsi!
Znjižanje
Uvede se
zapišejo se obveznosti kmetov in
plemičev
tlake na tri dni v tednu.
popis zemljišč - kataster
.
Marija Terezija
Reforme Marije Terezije in Jožefa II.
Upravna reforma
Uvede
na Dunaju.
Državo razdeli na
izvede se popis prebivalstva in
oštevilčenje
državne urade
hiš.
upravne enote
in
ministrstva
Marija Terezija
Reforme Marije Terezije in Jožefa II.
Vojaška reforma
Uvede se splošna
V vojsko vpoklicani obvezniki od
17 do 40 let
.
vojaška obveza
.
Marija Terezija
Reforme Marije Terezije in Jožefa II.
Reforma sodstva
Uvedeta nov kazenski zakonik in
v njem prepoved
omejitev
smrtne kazni.
mučenja
ter
Marija Terezija
Reforme Marije Terezije in Jožefa II.
Leta
Šolska reforma
obveznost.
1774
uvedeta splošno
šolsko
 Jožefinske reforme so zajemale
Franc Jožef II.
osebno svobodo
versko
Državni oblasti je
in duhovščino.
svobodo ter strpnost.
podložnikov
podredil Cerkev
 in
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.