Razsvetljeni absolutisti
Ali je zgornja misel absolutistična
ali razsvetljenska?
Vlada naj en sam, vsi ostali naj
ubogajo.

Tako razmišlja
Avtorja: Ivo Zupanič in Suzana Petek
OŠ Cirkulane-Zavrč
.
Ljudje so bili najprej vsi enaki.
Ali je zgornja misel absolutistična
ali razsvetljenska?
Tako razmišlja
.
Ali je zgornja misel absolutistična
ali razsvetljenska?
Vsak človek ima pravico do
življenja, svobode in sreče.

Tako razmišlja
.
Ali je zgornja misel absolutistična
ali razsvetljenska?
Država to sem jaz!
Tako razmišlja
.
Državna
zadovoljni prebivalci gospodarsko
davke
?
plemstvo
?
Vladarji so spoznali, da so
plačane
vsi: kmetje, meščanstvo, duhovčina in
vojske
?
blagajna
?
.
Moč vladarja pa je odvisna od dobro
in šolanih in zvestih
se hitreje polni, če plačujejo
izobraženi
?
uspešnejši
?
uradnikov
?
,siti in
.
.
Friderik II. Veliki pruski
Njegov cilj je bil povečati
državo, preurediti državno upravo
in
novosti v kmetijstvu
?
trgovini,
in
okrepiti
?
zahteval
?
gradnjo cest
?
vojsko. Podpiral je
versko
strpnost
?
,obrti in
,prekopov
prusko
?
.
Katarina Velika
Reforme Katarine Velike
Gradila je
znanost in kulturo
?
Po drugi strani pa je še utrdila
tlačanstvo
?
ceste in šole
?
in privilegije
.
in podpirala
plemstva
?
.
Marija Terezija
Reforme Marije Terezije in Jožefa II.
Davčna reforma-davke plačajo vsi!
Znjižanje
?
Uvede se
zapišejo se obveznosti kmetov in
plemičev
?
tlake na tri dni v tednu.
popis zemljišč - kataster
?
.
Marija Terezija
Reforme Marije Terezije in Jožefa II.
Upravna reforma
Uvede
na Dunaju.
Državo razdeli na
izvede se popis prebivalstva in
oštevilčenje
?
državne urade
?
hiš.
upravne enote
?
in
ministrstva
?
Marija Terezija
Reforme Marije Terezije in Jožefa II.
Vojaška reforma
Uvede se splošna
V vojsko vpoklicani obvezniki od
17 do 40 let
?
.
vojaška obveza
?
.
Marija Terezija
Reforme Marije Terezije in Jožefa II.
Reforma sodstva
Uvedeta nov kazenski zakonik in
v njem prepoved
omejitev
?
smrtne kazni.
mučenja
?
ter
Marija Terezija
Reforme Marije Terezije in Jožefa II.
Leta
Šolska reforma
obveznost.
1774
?
uvedeta splošno
šolsko
?
 Jožefinske reforme so zajemale
Franc Jožef II.
osebno svobodo
versko
?
Državni oblasti je
in duhovščino.
svobodo ter strpnost.
podložnikov
?
podredil Cerkev
?
 in
Ustvarjeno z That Quiz — kjer je utrjevanje matematike s testi vedno le en klik stran.