Atomi in snovi
 • 1. _________ je vse kar zavzema prostor in ima maso.
A) Energija
B) Snov
C) Gravitacija
D) Plazma
 • 2. Vsa snov je sestavljena iz ________
A) Zraka
B) Vode
C) Atomov
D) Vibracij
 • 3. Kaj se smatra za osnovne gradnike snovi?
A) Atomi
B) Elemeni
C) Molekule
D) Protoni
 • 4. Kateri so trije sestavni delci atoma?
A) Protoni, nukleoni in elementi
B) Nukleoni
C) Protoni, nukleoni in elektroni
D) Protoni, nevtroni in elektroni
 • 5. Protoni in nevtroni najdemo v jedru atomov. Zato imajo skupno ime
A) Centri
B) Vozlišče
C) Atomoni
D) Nukleoni
 • 6. Pozitivno naelektreni delci so
A) Antiprotoni
B) Elektroni
C) Nevtroni
D) Protoni
 • 7. Negativno naelektreni delci so
A) Antielektroni
B) Nevtroni
C) Elektroni
D) Protoni
 • 8. Naboja nimajo
A) Nevtroni
B) Protoni
C) Pozitroni
D) Elektroni
 • 9. Elementi so sestavljeni iz
A) Molekul
B) H2O
C) Komponent
D) Atomov
 • 10. V atomu je število protonov = številu ________
A) Jeder
B) Atomov
C) Nevtronov
D) Elektronov
 • 11. Če v atom dodamo nevtron je atom le malenkost težji.
A) Da
B) Ne
 • 12. Če v atom dodamo proton postane atom nov element.
A) Ne
B) Da
 • 13. __________________ je seznam vse znanih elementov.
A) periodni sistem
B) elementarna tabela
C) tabela atomov
D) atomska tabela
 • 14. _________ ________ predstavlja število protonov in nevtronov.
A) Atomski masoton
B) Komponente
C) Atomsko število
D) Molekule
 • 15. _________ ________ je ideja po kateri je vsa snov sestavljena iz majhnih delcev imenovanih atomi.
A) Daltonova teorija
B) Chadwicksova teorija
C) Atomska teorija
D) Demokritova teorija
 • 16. Hrški filozof, ______________ je predstavil idejo o obstoju atomov.
A) Dalton
B) Bohr
C) Thompson
D) Demokrit
 • 17. V 19. stoletju je _______________ razvil atomsko teorijo.
A) Niles Bohr
B) John Dalton
C) Ernest Rutherford
 • 18. J.J. Thomson je odkril _________.
A) Eleckron
B) Nevtron
C) Proton
D) Jedro
 • 19. Ernest Rutherford je odkril __________.
A) Proton
B) Elektron
C) Nevtron
 • 20. Jamesu Chadwicku priznavajo odkritje _________.
A) Protona
B) Nevtrona
C) Elektrona
 • 21. Niles Bohr je izdelal model atoma, ki vsebuje gibajoče se elektrone v _______________.
A) Črtah
B) Energijskih stanjih
C) Slivovem pudingu
 • 22. Katera so stanja snovi?
A) Trdno,Tekoče, Plinasto
B) Trdno,Tekoče, Plinasto, Plazma,Bose-Einsteinov kondenzat
C) Trdno,Tekoče, Plinasto, Plazma
 • 23. Delčki snovi so v trdninah _________ povezani in vibrirajo okoli fiksiranega položaja.
A) čisto nepovezani
B) rahlo
C) trdno
 • 24. ____________ imajo določeno obliko in določen volumen
A) Tekočine
B) Plini
C) Trdnine
D) Plazma
 • 25. Delci v _____________ so trdno vezani med sabo, vendar imajo dovolj prostora, da lahko drsijo eden mimo drugega
A) BEC
B) plinih
C) plazmi
D) tekočinah
 • 26. Delci v tem stanju so zelo daleč narazen.
A) Trdnine
B) Plini
C) Tekočine
 • 27. Fazni prehod iz trdnega v tekoče stanje se dogaja pri _________
A) vrelišču
B) tališču
C) ionizacišču
D) sublimacijski točki
 • 28. Sprememba iz trdnega v plinasto stanje je znana kot _______
A) vrelišče
B) subvlimacija
C) tališče
 • 29. Led se tali pri temperaturi 0˚C. Zato to temperaturo imenujemo ____
A) točka zmrzovanja
B) tališče
C) točka vrelišča
 • 30. Voda se spreminja v hlape ali paro, ko jo segrevamo. TO imenujemo ___________.
A) Izhlapevanje
B) sublimacija
C) tališče-vrelišče
D) kondenzacija
 • 31. Voda izpareva v paro pri 100˚C , ki je _________ vode.
A) Sublimacijska točka
B) Ledišče
C) Vrelišče
D) Tališče
 • 32. Košček ledu je ________.
A) Plin
B) Trdnina
C) Tekočina
 • 33. Sonce je primer snovi v tem stanju.
A) Trdnina
B) Plazma
C) BEC
Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.