Utrjevanje 4. razred
UTRJUJEMO ZNANJE
Polona Vodičar, Osnovna šola Vransko-Tabor
Pokaži, kaj in koliko znaš.
Želim ti veliko uspeha.
2345
Izračunaj.
9
908
8
-
5
3
8
9
2
4
Izračunaj.
1
6
+
5 8 2 1
3 9 4 6
2106 : 3 =
Izračunaj.
Preizkus:
52104 : 8 =
Izračunaj.
Preizkus:
300 dm = 30
3 dm =
2 l =     dl
350 l = 3    50
Pretvori.
cm
1500 m = 1   500
13 dm =   m    dm
24 mm =    cm   mm
68 l =    hl    l
Pretvori.
Oglej si poltrak, daljico in premico ter izberi PRAVILNO trditev.
C
A
a
ICDI je premica.
Poltrak a in premica k sta vzporedna.
Poltrak ima krajišči v točkah C in D.
Poltrak a je pravokoten na ICDI.
k
D
C
A
a
Izberi PRAVILNO trditev.
S k je označen poltrak.
Poltrak ima izhodišče v D.
Poltrak ima izhodišče v točki A.
Poltrak je vzporeden s premico.
k
D
Poimenuj geometrijske oblike.
Nalogo izračunaj v zvezek in zapiši odgovor.
Teliček v enem tednu  spije 36 litrov mleka. Koliko mleka
spije v 21 dneh.
Preberi besedilno nalogo in izberi ustrezen račun.
36   21
21   3
36 + 21 =
36   3
Na parkirišču je 379 avtomobilov. Prostora za parkiranje je zatrikrat toliko avtomobilov. Koliko avtomobilov je lahko parkiranihna parkirišču, da je parkiriče popolnoma zasedeno?
Nalogo izračunaj v zvezek.
Na parkirišču je lahko parkiranih 1137 avtomobilov.
Na parkirišču je lahko prakiranih 3790 avtomobilov.
Na parkirišču je lahko parkiranih 1000 avtomobilov.
Na parkirišču je lahko parkiranih 1317 avtomobilov.
Izberi pravilen odgovor.
popoldan
dopoldan
Uro zapisuj takole: 7.45
Zapiši, koliko je ura dopoldan in popoldan.
dopoldan
popoldan
Zapiši, koliko je ura dopoldne in koliko popoldne.
Uro zapisuj takole: 1.30 
Na kmetiji Laznik pridelajo letno 4 tone in pol jabolk.Devetino jabolk prodajo v trgovino Jager, polovicov trgovine Špar in petino v trgovine Tuš. Ostala jabolkaprodajo osnovnim šolam po Sloveniji. Koliko jabolkprodajo osnovnim šolam? Nalogo izračunaj v zvezek.
kg jabolk prodajo osnovnim šolam.
Prišel si do konca.
Bravo, čestitam.
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — kjer je izdelava in reševanje testov narejena enostavno za matematiko in ostale predmete.