Gaeilge Rang 5
 • 1. ___ar a hocht a chlog gach maidin.
A) Éirím
B) Doirtim
C) Éistim
D) Insím
E) Féachaim
 • 2. ___ milséain sa siopa tar éis an scoil.
A) Chasaim
B) Ceannaím
C) Scríobhaim
D) Téim
E) Cloisim
 • 3. ___ mé duais sa chomórtas ealaíne.
A) Bhuail
B) Cheannaigh
C) Bhuaigh
D) Rinne
E) Bhris
 • 4. ___ an múinteoir sa bhaile mar bhí sí tinn.
A) D'fhan
B) Leigh
C) Rinne
D) D'fhéach
E) Ghortaigh
 • 5. ___ na páistí an scéal don mhúinteoir.
A) D'inis
B) Stróic
C) D'éist
D) Luigh
E) Dúirt
 • 6. Go tobann, ___ Daidí cnag ar an doras.
A) scread
B) bhris
C) stop
D) d'oscail
E) bhuail
 • 7. Stopann an traein nuair a ___ sí an stáisiún.
A) théann
B) fhagann
C) bheireann
D) chloiseann
E) shroicheann
 • 8. ___ mé aon obair bhaile aréir mar bhí pas obair bhaile agam.
A) Níor tharla
B) Ní fhaca
C) Ní dheachaigh
D) Ní dhearna
E) Ní dúirt
 • 9. ___ mé an bhord tar éis an dinnéar anocht.
A) Seasfaidh
B) Glanfaidh
C) Gearrfaidh
D) Leagfaidh
E) Gortóidh
 • 10. ___ mé deoch nuair atá tart orm.
A) Íosfaidh
B) Ólfaidh
C) Déanfaidh
D) Bainne
E) Déarfaidh
 • 11. ___ mé mo mhala scoile liom
A) Taispeáinfidh
B) Tiocfaidh
C) Tosóidh
D) Tógfaidh
E) Titfidh
 • 12. ___ Mamaí ar an teilifís gach oíche.
A) Feiceann
B) Fanann
C) Féachann
D) Faigheann
E) Fágann
 • 13. ___ mé síos m'obair bhaile níos deanaí
A) Scríobhfaidh
B) Déanfaidh
C) Fágfaidh
D) Ni dhéanfaidh
E) Déarfaidh
 • 14. ___ leis an radió gach maidin roimh scoil.
A) Féachaim
B) Éistim
C) Insím
D) Éirím
E) Léimim
 • 15. ___ mé bia nuair atá ocras orm.
A) D'ith
B) Íosfaidh
C) Ithfidh
D) Rachaidh
E) Osclóidh
 • 16. Liam is ainm ___.
A) di
B) dúinn
C) dom
D) orm
E) liom
 • 17. Conas atá tú? ___
A) Ar scoil.
B) Tá.
C) Cionn Átha Gad.
D) Go raibh maith agat.
E) Go maith, go raibh maith agat.
 • 18. Tá mé i mo chónaí __________ gCionn Átha Gad.
A) sa
B) i
C) le
D) ar
E) in
 • 19. An bhfuil dearthaireacha ___?
A) ort
B) asat
C) agat
D) agam
E) leat
 • 20. Ar mhaith leat cabáiste?
A) Tá.
B) Níor mhaith.
C) Níl.
D) Ní mhaith.
E) Dinnéar.
 • 21. Tá an seomra suí ___.
A) sa chistin
B) thíos staighre
C) thuas staighre
D) san ailéar
E) staighre
 • 22. Féachaim ___ an teilifís.
A) faoi
B) ag
C) chuig
D) ar
E) as
 • 23. Cathain a théann tú abhaile?
A) Sa charr
B) Dinnéar
C) Ar a trí a chlog.
D) Mo chlann
E) Tá sé a trí a chlog.
 • 24. Ghortaigh mé mo ___.
A) fliú
B) cosa
C) chos
D) tinneas cinn
E) slaghdán
 • 25. ___ mé ar ais amárach.
A) Níl
B) Bheidh
C) Bhí
D) Tá
E) Beidh
 • 26. Chroch ___ suas a cóta féin.
A) mé
B) sibh
C) sí
D) siad
E) sé
 • 27. An fuath ___ cabáiste?
A) agat
B) leat
C) chugat
D) liom
E) ort
 • 28. Bhain na páistí an-taitneamh ___ an lá.
A) le
B) as
C) ag
D) faoi
E) ar
 • 29. Tá gruaig fhionn ___.
A) chuici
B) fuithi
C) aici
D) aisti
E) uirthi
 • 30. Tá súile gorma ___.
A) chuige
B) as
C) faoi
D) air
E) aige
 • 31. Chuir mé cúig ___ sa bhrúscair.
A) mboscaí
B) bhoscaí
C) bosca
D) mboscaí
E) bhosca
 • 32. Thosaigh an ___ ag rith chugam.
A) úllord
B) éin
C) tolg
D) tarbh
E) iasc
 • 33. Is bréa liom a bheith ag marcaíocht ar ___.
A) chapall
B) rothar
C) an luas
D) charr
E) scoil
 • 34. Is cuimhin ___ go maith mo chéad lá ar scoil.
A) orm
B) liom
C) linn
D) agam
E) dom
 • 35. Go tobann, rith Gordó amach ar an mbóthar i ndiaidh liathróid inné. Cár rith Gordó?
A) Inné.
B) Amach ar an mbóthar.
C) Go tobann.
D) Liathróid.
E) Go tapa.
 • 36. Chonaic mé timpiste os comhair an scoil agus chuir mé fios ar an ___.
A) múinteoir
B) tacsaí
C) bpríomhoide
D) otharcharr
E) saighdiúir
 • 37. Thug Daidí ___ dom mar bhris mé an fhuinneog leis an gcloch.
A) leaba
B) íde béil
C) obair bhaile breise
D) gloine
E) mílseáin
 • 38. Shleamhnaigh mé ar an ___.
A) gcarr
B) leac oighir
C) leiceann
D) ríomhaire
E) doras
 • 39. Chodail sí ___ mar bhí sí tuirseach traochta
A) go mall
B) go tapa
C) leaba
D) go sámh
E) go dtí
 • 40. Chas siad timpeall agus chonaic siad ___ ghadaí.
A) aon
B) amháin
C) dó
D) beirt
E) dhá
 • 41. Tá sé ___ inniu. Chuirfidh mé hata agus spéaclaí orm.
A) grianmhar
B) scamallach
C) fliuch
D) fuar
E) ceomhar
 • 42. Bhí na paistí ___ agus iad ag dul ar an turas scoile.
A) gáire
B) brónach
C) ag gearán
D) fuar
E) ar bís
 • 43. Thug an príomhoide duais ___ mar bhuaigh sí an comórtas ealaíne.
A) dom
B) di
C) leat
D) dóibh
E) léi
 • 44. Fuair siad cead ó Mhamaí cuairt a thabhairt ___ Aintín Orla.
A) ar
B) ag
C) go dtí
D) le
E) faoi
 • 45. Fuair mé 20/20 sa scrúdú agus dúirt Daidí go raibh an scór ___
A) ar fheabhas
B) go hálainn
C) go maith
D) go dóna
E) ar fónamh
 • 46. Chuir mé ___ ar siúl.
A) mo chóta
B) an teilifís
C) an glantóir
D) an urlár
E) mo bhróga
 • 47. "Tá ___ agam nach raibh sibh ag troid," arsa an múinteoir.
A) fearg
B) súil
C) brón
D) fhios
E) athás
 • 48. Dúirt Liam le Daidí ___ brón air.
A) bhí
B) go bhfuil
C) tá
D) go raibh
E) ní raibh
 • 49. Tá cóipleabhar nua ag teastáil ___.
A) agam
B) liom
C) orm
D) uaim
E) dom
 • 50. Bhí ___ an domhain orm nuair a tháinig mo thicéad amach sa chrannchur.
A) ionadh
B) eagla
C) ocras
D) náire
E) fearg
Students who took this test also took :

Answer Key
1.A   2.B   3.C   4.A   5.A   6.E   7.E   8.D   9.B   10.B   11.D   12.C   13.A   14.B   15.B   16.C   17.E   18.B   19.C   20.B   21.B   22.D   23.C   24.C   25.E   26.C   27.B   28.B   29.E   30.E   31.E   32.D   33.A   34.B   35.B   36.D   37.B   38.B   39.D   40.D   41.A   42.E   43.B   44.A   45.A   46.B   47.B   48.D   49.D   50.A  
Created with That Quiz — the site for test creation and grading in math and other subjects.