การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังโกง
__2. auditory fremitusB. หลังคดและหลังโกง
__3. breath soundC. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__4. deminished breath soundD. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__5. increased lordosisE. หลังคด
__6. kyphoscoliosisF. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__7. kyphosisG. อกนูนเหมือนอกไก่
__8. pigeon chestH. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__9. scoliosisI. หลังแอ่น
__10. tactile fremitusJ. เสียงหายใจ

__11. barrel chestK. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__12. crepitation soundL. อกบุ๋ม
__13. funnel chestM. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__14. midclavicular lineN. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__15. paradoxical breathingO. ภาวะบวม
__16. pleural friction rubP. เสียงกรอบแกรบ
__17. pursed lip breathingQ. อกถังเบียร์
__18. rhonchi soundR. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__19. swellingS. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__20. wheezing soundT. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
Students who took this test also took :

Answer Key

1.H  2.F  3.J  4.D  5.I  6.B  7.A  8.G  9.E  10.C 

11.Q  12.P  13.L  14.R  15.S  16.M  17.N  18.T  19.O  20.K 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.