การตรวจระบบทางเดินหายใจ
__1. adventiteous soundA. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__2. auditory fremitusB. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__3. breath soundC. เสียงหายใจ
__4. deminished breath soundD. หลังโกง
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__6. kyphoscoliosisF. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__7. kyphosisG. หลังคด
__8. pigeon chestH. หลังแอ่น
__9. scoliosisI. หลังคดและหลังโกง
__10. tactile fremitusJ. อกนูนเหมือนอกไก่

__11. barrel chestK. อกถังเบียร์
__12. crepitation soundL. เสียงกรอบแกรบ
__13. funnel chestM. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__14. midclavicular lineN. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__15. paradoxical breathingO. อกบุ๋ม
__16. pleural friction rubP. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__17. pursed lip breathingQ. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__18. rhonchi soundR. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__19. swellingS. ภาวะบวม
__20. wheezing soundT. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
Students who took this test also took :

Answer Key

1.E  2.B  3.C  4.F  5.H  6.I  7.D  8.J  9.G  10.A 

11.K  12.L  13.O  14.T  15.N  16.R  17.M  18.Q  19.S  20.P 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.