การตรวจระบบทางเดินหายใจ
__1. adventiteous soundA. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__2. auditory fremitusB. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__3. breath soundC. เสียงหายใจ
__4. deminished breath soundD. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. หลังแอ่น
__7. kyphosisG. หลังคด
__8. pigeon chestH. หลังโกง
__9. scoliosisI. หลังคดและหลังโกง
__10. tactile fremitusJ. อกนูนเหมือนอกไก่

__11. barrel chestK. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__12. crepitation soundL. อกถังเบียร์
__13. funnel chestM. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__14. midclavicular lineN. อกบุ๋ม
__15. paradoxical breathingO. เสียงกรอบแกรบ
__16. pleural friction rubP. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__17. pursed lip breathingQ. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__18. rhonchi soundR. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__19. swellingS. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__20. wheezing soundT. ภาวะบวม
Students who took this test also took :

Answer Key

1.D  2.A  3.C  4.E  5.F  6.I  7.H  8.J  9.G  10.B 

11.L  12.O  13.N  14.S  15.M  16.R  17.K  18.Q  19.T  20.P 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.