การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__2. auditory fremitusB. เสียงหายใจ
__3. breath soundC. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__4. deminished breath soundD. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. อกนูนเหมือนอกไก่
__7. kyphosisG. หลังคดและหลังโกง
__8. pigeon chestH. หลังคด
__9. scoliosisI. หลังโกง
__10. tactile fremitusJ. หลังแอ่น

__11. barrel chestK. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__12. crepitation soundL. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__13. funnel chestM. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__14. midclavicular lineN. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__15. paradoxical breathingO. ภาวะบวม
__16. pleural friction rubP. เสียงกรอบแกรบ
__17. pursed lip breathingQ. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__18. rhonchi soundR. อกถังเบียร์
__19. swellingS. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__20. wheezing soundT. อกบุ๋ม
Students who took this test also took :

Answer Key

1.A  2.C  3.B  4.E  5.J  6.G  7.I  8.F  9.H  10.D 

11.R  12.P  13.T  14.M  15.S  16.N  17.Q  18.L  19.O  20.K 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.