การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังคดและหลังโกง
__2. auditory fremitusB. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__3. breath soundC. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__4. deminished breath soundD. หลังโกง
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. หลังแอ่น
__7. kyphosisG. อกนูนเหมือนอกไก่
__8. pigeon chestH. เสียงหายใจ
__9. scoliosisI. หลังคด
__10. tactile fremitusJ. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ

__11. barrel chestK. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__12. crepitation soundL. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__13. funnel chestM. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__14. midclavicular lineN. ภาวะบวม
__15. paradoxical breathingO. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__16. pleural friction rubP. เสียงกรอบแกรบ
__17. pursed lip breathingQ. อกถังเบียร์
__18. rhonchi soundR. อกบุ๋ม
__19. swellingS. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__20. wheezing soundT. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
Students who took this test also took :

Answer Key

1.J  2.B  3.H  4.E  5.F  6.A  7.D  8.G  9.I  10.C 

11.Q  12.P  13.R  14.T  15.S  16.K  17.M  18.L  19.N  20.O 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.