การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังคด
__2. auditory fremitusB. หลังโกง
__3. breath soundC. อกนูนเหมือนอกไก่
__4. deminished breath soundD. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. หลังแอ่น
__7. kyphosisG. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__8. pigeon chestH. หลังคดและหลังโกง
__9. scoliosisI. เสียงหายใจ
__10. tactile fremitusJ. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ

__11. barrel chestK. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__12. crepitation soundL. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__13. funnel chestM. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__14. midclavicular lineN. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__15. paradoxical breathingO. เสียงกรอบแกรบ
__16. pleural friction rubP. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__17. pursed lip breathingQ. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__18. rhonchi soundR. ภาวะบวม
__19. swellingS. อกถังเบียร์
__20. wheezing soundT. อกบุ๋ม
Students who took this test also took :

Answer Key

1.J  2.G  3.I  4.E  5.F  6.H  7.B  8.C  9.A  10.D 

11.S  12.O  13.T  14.L  15.Q  16.N  17.K  18.M  19.R  20.P 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.