การตรวจระบบทางเดินหายใจ
__1. adventiteous soundA. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__2. auditory fremitusB. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__3. breath soundC. เสียงหายใจ
__4. deminished breath soundD. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. หลังโกง
__7. kyphosisG. หลังแอ่น
__8. pigeon chestH. หลังคด
__9. scoliosisI. หลังคดและหลังโกง
__10. tactile fremitusJ. อกนูนเหมือนอกไก่

__11. barrel chestK. อกบุ๋ม
__12. crepitation soundL. อกถังเบียร์
__13. funnel chestM. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__14. midclavicular lineN. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__15. paradoxical breathingO. เสียงกรอบแกรบ
__16. pleural friction rubP. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__17. pursed lip breathingQ. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__18. rhonchi soundR. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__19. swellingS. ภาวะบวม
__20. wheezing soundT. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
Students who took this test also took :

Answer Key

1.D  2.B  3.C  4.E  5.G  6.I  7.F  8.J  9.H  10.A 

11.L  12.O  13.K  14.T  15.M  16.N  17.P  18.R  19.S  20.Q 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.