การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__2. auditory fremitusB. หลังคด
__3. breath soundC. อกนูนเหมือนอกไก่
__4. deminished breath soundD. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. หลังโกง
__7. kyphosisG. หลังแอ่น
__8. pigeon chestH. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__9. scoliosisI. เสียงหายใจ
__10. tactile fremitusJ. หลังคดและหลังโกง

__11. barrel chestK. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__12. crepitation soundL. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__13. funnel chestM. ภาวะบวม
__14. midclavicular lineN. อกถังเบียร์
__15. paradoxical breathingO. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__16. pleural friction rubP. เสียงกรอบแกรบ
__17. pursed lip breathingQ. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__18. rhonchi soundR. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__19. swellingS. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__20. wheezing soundT. อกบุ๋ม
Students who took this test also took :

Answer Key

1.D  2.H  3.I  4.E  5.G  6.J  7.F  8.C  9.B  10.A 

11.N  12.P  13.T  14.O  15.K  16.S  17.Q  18.L  19.M  20.R 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.