การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. อกนูนเหมือนอกไก่
__2. auditory fremitusB. หลังโกง
__3. breath soundC. หลังคด
__4. deminished breath soundD. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. เสียงหายใจ
__7. kyphosisG. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__8. pigeon chestH. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__9. scoliosisI. หลังคดและหลังโกง
__10. tactile fremitusJ. หลังแอ่น

__11. barrel chestK. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__12. crepitation soundL. ภาวะบวม
__13. funnel chestM. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__14. midclavicular lineN. เสียงกรอบแกรบ
__15. paradoxical breathingO. อกบุ๋ม
__16. pleural friction rubP. อกถังเบียร์
__17. pursed lip breathingQ. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__18. rhonchi soundR. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__19. swellingS. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__20. wheezing soundT. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
Students who took this test also took :

Answer Key

1.H  2.D  3.F  4.E  5.J  6.I  7.B  8.A  9.C  10.G 

11.P  12.N  13.O  14.K  15.T  16.M  17.R  18.Q  19.L  20.S 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.