การตรวจระบบทางเดินหายใจ
__1. adventiteous soundA. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__2. auditory fremitusB. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__3. breath soundC. เสียงหายใจ
__4. deminished breath soundD. อกนูนเหมือนอกไก่
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__6. kyphoscoliosisF. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__7. kyphosisG. หลังคด
__8. pigeon chestH. หลังโกง
__9. scoliosisI. หลังแอ่น
__10. tactile fremitusJ. หลังคดและหลังโกง

__11. barrel chestK. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__12. crepitation soundL. อกบุ๋ม
__13. funnel chestM. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__14. midclavicular lineN. เสียงกรอบแกรบ
__15. paradoxical breathingO. อกถังเบียร์
__16. pleural friction rubP. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__17. pursed lip breathingQ. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__18. rhonchi soundR. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__19. swellingS. ภาวะบวม
__20. wheezing soundT. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
Students who took this test also took :

Answer Key

1.E  2.B  3.C  4.F  5.I  6.J  7.H  8.D  9.G  10.A 

11.O  12.N  13.L  14.P  15.M  16.R  17.K  18.T  19.S  20.Q 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.