การตรวจระบบทางเดินหายใจ
Contributed by: Yukasem

__1. adventiteous soundA. หลังคด
__2. auditory fremitusB. หลังคดและหลังโกง
__3. breath soundC. อกนูนเหมือนอกไก่
__4. deminished breath soundD. หลังแอ่น
__5. increased lordosisE. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__6. kyphoscoliosisF. หลังโกง
__7. kyphosisG. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__8. pigeon chestH. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__9. scoliosisI. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__10. tactile fremitusJ. เสียงหายใจ

__11. barrel chestK. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
__12. crepitation soundL. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__13. funnel chestM. ภาวะบวม
__14. midclavicular lineN. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__15. paradoxical breathingO. เสียงกรอบแกรบ
__16. pleural friction rubP. อกถังเบียร์
__17. pursed lip breathingQ. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__18. rhonchi soundR. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__19. swellingS. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__20. wheezing soundT. อกบุ๋ม
Students who took this test also took :

Answer Key

1.I  2.H  3.J  4.E  5.D  6.B  7.F  8.C  9.A  10.G 

11.P  12.O  13.T  14.L  15.R  16.N  17.Q  18.S  19.M  20.K 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.