การตรวจระบบทางเดินหายใจ
__1. adventiteous soundA. เสียงหายใจ
__2. auditory fremitusB. เสียงหายใจเบากว่าปกติ
__3. breath soundC. ใช้หูฟังฟังเสียงขณะที่ผู้ป่วยพูด
__4. deminished breath soundD. เสียงหายใจที่ผิดปกติ เกิดจากลมผ่านช่องแคบ
__5. increased lordosisE. ใช้ความรู้สึกสั่นสะเทือนที่ได้ผ่านฝ่ามือ
__6. kyphoscoliosisF. หลังโกง
__7. kyphosisG. หลังคดและหลังโกง
__8. pigeon chestH. หลังแอ่น
__9. scoliosisI. หลังคด
__10. tactile fremitusJ. อกนูนเหมือนอกไก่

__11. barrel chestK. อกบุ๋ม
__12. crepitation soundL. เสียงเสียดสีกันระหว่างเยื่อหุ้มปอด
__13. funnel chestM. การห่อ/ เผยอ ปากขณะที่ผ่อนลมหายใจออก
__14. midclavicular lineN. อกถังเบียร์
__15. paradoxical breathingO. เส้นแบ่งกึ่งกลางไหปลาร้า
__16. pleural friction rubP. การหายใจที่มีลักษณะทรวงอกขยายตัวแต่ท้องแฟบลง
__17. pursed lip breathingQ. เสียงกรอบแกรบ
__18. rhonchi soundR. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงต่ำ
__19. swellingS. ภาวะบวม
__20. wheezing soundT. เสียงวี๊ด มีลักษณะเป็นเสียงสูง
Students who took this test also took :

Answer Key

1.D  2.C  3.A  4.B  5.H  6.G  7.F  8.J  9.I  10.E 

11.N  12.Q  13.K  14.O  15.P  16.L  17.M  18.R  19.S  20.T 

Created with That Quiz — where test making and test taking are made easy for math and other subject areas.