Test 1
 • 1. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?
A) Aktif hareket etme
B) Solunum
C) Boşaltım
D) Büyüme ve gelişme
E) Hücresel yapıda olma
 • 2. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi tüm canlılarda ortak olarak görülmektedir?
A) Sentez tepkimesi gerçekleştirme
B) Oksijenli solunum yapma
C) Hücreler arası iş bölümü yapma
D) Ototrof beslenme
E) Eşeyli üreme
 • 3. Dehidrasyon sentezinin maksimum olduğu bir hücrede; I. ATP tüketimi artar II. Su miktarı azalır III. Enzim miktarı azalır olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) I ve II
B) Yalnız III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) II ve III
 • 4. Proteinler; I. yüksek sıcaklık veya aşırı asit-baz ortamlarda yapısının bozulması II. DNA’nın genlerinde yer alan şifrelere göre sentezlenerek canlıya özgü olması III. sentezlenmesi sırasında ortamdaki asit karakterli moleküllerin kullanılmasına bağlı olarak pH’ın yükselmesi özelliklerden hangileri nedeniyle diğer tüm organik besin gruplarından ayrılır?
A) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Yalnız I
E) Yalnız III
 • 5. Vitamin ve mineraller için aşağıdakilerden hangisi ortak özellik değildir?
A) Dışarıdan hazır alınırlar.
B) Solunumda substrat olarak kullanılmazlar.
C) Sindirilmeden hücre zarından geçerler.
D) Enzim yapısına katılırlar.
E) Hücre için yapı maddesidirler.
 • 6. DNA’ nın nükleotit dizisi ile ilgili; I. Bir türün bütün bireylerinde aynıdır. II. Metabolik faaliyetlerde kullanılacak proteinlerin şifresini içerir. III. 5 çeşit organik baz içerir. ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve II
E) I ve III
 • 7. Bir enzim monomerlerine kadar hidroliz edildiğinde; I. vitamin II. mineral III. amino asit moleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur?
A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I, II ve III
E) I ve III
 • 8. DNA molekülü ile ilgili, I. Kalıtsal bilgiyi depolar II. Hücre yönetimini sağlar III. Tüm canlılarda bulunur verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I ve II
E) I, II ve III
 • 9. Bitkisel yağlar oda sıcaklığında sıvı haldedir. Ancak margarinler oda sıcaklığında hayvansal yağ gibi davranıp katı halde bulunmaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?
A) C (Karbon)'ların H (hidrojen) atomu ile doyurulması
B) Yağ asitlerindeki C ( karbon) sayılarının fazla olması
C) Yapısının daha büyük olması
D) Sentezlenmesi sırasında su açığa çıkması
E) Gliserollerin farklı sayıda olması
 • 10. Vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyel özellikte olup canlılığın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için bu vitaminlerin dışarıdan hazır hâlde alınması gerekmektedir. Bununla birlikte bazı vitaminler dışarıdan provitamin (öncül) hâlde alınarak canlı vücudunda aktifleştirilir. Buna göre seçeneklerde verilen vitamin çiftlerinden hangisi canlı vücudunda aktifleştirilen vitaminlere örnektir?
A) B ve K
B) A ve C
C) A ve D
D) A ve B
E) B ve E
 • 11. Bazı özellikleri, • Eksikliğinde kemiklerde yumuşama meydana gelir. • Çizgili kasların çalışması sırasında görev alır. • Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. olan mineral madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Magnezyum
B) Flor
C) İyot
D) Fosfor
E) Kalsiyum
 • 12. RNA molekülünün sentezi sırasında; I. Fosfat II. Riboz III. ATP IV. Enzim V. Timin verilenlerden hangisinin azalması beklenir?
A) III, IV ve V
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) I ve II
E) II ve III
 • 13. DNA’nın hücredeki görevleriyle ilgili olarak, I. Genetik bilginin yavru döllere aktarılmasını sağlar. II. Sentezlenecek proteinle ilgili şifre verir. III. Ribozoma bağlanarak aminoasitlerin peptitleşmesini sağlar. verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III.
B) I, II ve III.
C) Yalnız II.
D) I ve II.
E) Yalnız I.
 • 14. Fe (demir) elementi canlılarda hangi etkiye sahip değildir?
A) Azlığı tırnaklarda çökmeye sebep olur.
B) Eksikliği guatr hastalığına sebep olur.
C) Kanda hemoglobinin yapısına katılır.
D) Eksikliğinde bitki yaprakları sararır.
E) Fotosentezin olumsuz etkilendiği görülür.
 • 15. ATP canlılarda hangi olaylarda kullanılmaz?
A) Aktivasyon enerjisi
B) Biyosentez reaksiyonları
C) Hidroliz reaksiyonları
D) Aktif taşıma
E) Hareket
 • 16.
A) Enzimler tersinir çalışabilir.
B) Enzimler takım halinde çalışabilir.
C) Enzimler reaksiyonun sonunda değişmeden çıkar.
D) Enzimler reaksiyonları çok hızlı gerçekleştirir.
E) Enzimler hücre içinde ve dışında çalışabilir.
 • 17. Vücudumuzda bulunan mineraller için; I. hazır olarak alınma II. sindirilmeden hücre zarından geçme III. düzenleyici rol oynama IV. inorganik yapıda olma verilen özelliklerden hangileri vitaminler için de geçerlidir?
A) I ve II
B) I, II, III ve IV
C) I ve III
D) II, III ve IV
E) I, II ve III
 • 18. Normal yaşantısına devam eden Ali'nin, depo yağ miktarının arttığı belirlenmiştir.Bunun sebebi; aşağıdakilerden hangileri olabilir? I. Metabolizmasının hızlanması II. Hormon düzensizliği III. Dengeli beslenme IV. Katabolik reaksiyonların artması
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve IV
D) Yalnız II
E) I, II ve IV
 • 19. ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sentezlenmesine fosforilasyon denir.
B) Uzun süre depo edilir.
C) Yapısında 3 tane fosforik asit vardır.
D) Hücreden hücreye aktarılamaz.
E) İki tane yüksek enerjili bağa sahiptir.
 • 20. Kolesterol, steroit yapıda ve hayvanlar için hayati öneme sahip bir moleküldür. Aşağıdakilerden hangisi kolesterol ile ilgili doğru bir ifade değildir?
A) Hayvan hücrelerinde hücre zarının bileşenini oluşturur.
B) Kolesterol polimer yapılıdır.
C) Doymuş yağlar ve trans yağlar kandaki kolesterol düzeyini yükselterek sağlığı olumsuz etkiler.
D) Safranın yapısına katılır.
E) Kolesterol hayvansal besinlerde bulunur.
 • 21. Canlıların gerçekleştirdiği; I. eşeysiz üreme II. oksijenli solunum III. enerji kullanımı faaliyetlerinden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir?
A) I, II ve III
B) I ve II
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) Yalnız III
 • 22. Ökayot bir hücrede bir nükleotit hidroliz edilir ise hangisi kesin olarak elde edilir?
A) Riboz
B) Fosforik asit
C) Deoksiriboz
D) Guanin
E) Adenin
 • 23. Suyun yüzeyinde bir böceğin yürüdüğünü gören bir öğrenci, suyun hangi özelliğini gözlemlemiş olur?
A) İyi bir çözücü olması
B) Yüzey gerilimi
C) Katı halde yoğunluğunun azalması
D) Öz ısısının yüksek olması
E) Kohezyon özelliği
 • 24.
A) Reaksiyon ortamına su ilave etmek.
B) Sıcaklığı 35 0C'ye getirmek.
C) Reaksiyon ortamının pH'ını en uygun seviyeye getirmek.
D) Reaksiyon ortamına inhibitör madde koymak.
E) Reaksiyon ortamına enzim ilave etmek.
 • 25. Üç tüpe eşit miktarda patates ve amilaz enzimi konuluyor. I. tüp - 10 oC'de II. tüp 60 oC'de III. tüp 30 oC'de 2 saat tutulduktan sonra tüpler oda sıcaklığına ( 25 oC) alınıyor. Hangi tüplerde enzim aktivitesi görülür?
A) I ve III
B) I , II ve III
C) Yalnız II
D) I ve II
E) Yalnız I
 • 26. Aşağıdakilerin hangisinde canlıların organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
A) Organel - Hücre - Doku - Sistem - Organizma
B) Hücre - Organel - Doku - Sistem - Organizma
C) Organizma - Hücre - Doku - Organel - Sistem
D) Hücre - Organizma - Organel - Doku - Sistem
E) Organel - Hücre - Sistem - Doku - Organizma
 • 27.
A) I, II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız I
E) I ve II
 • 28.
A) Yalnız III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) Yalnız IV
E) II ve IV
 • 29. Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde Pürin / Pirimidin oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) 3/4
E) 1
 • 30. Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin özelliklerinden değildir?
A) Bazı enzimler çift yönlü çalışırlar.
B) Enzimler, etkisini substratın dış yüzeyinden başlatır.
C) Enzimler özgüldürler.
D) Enzimler hücre içinde sentezlenirler.
E) Bütün enzimler holoenzim yapısındadır.
Şununla oluşturuldu: That Quiz — matematik ve diğer alanlarda test oluşturma ve notlandırma sitesi.