Test 1
 • 1. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?
A) Büyüme ve gelişme
B) Boşaltım
C) Aktif hareket etme
D) Solunum
E) Hücresel yapıda olma
 • 2. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi tüm canlılarda ortak olarak görülmektedir?
A) Oksijenli solunum yapma
B) Sentez tepkimesi gerçekleştirme
C) Hücreler arası iş bölümü yapma
D) Ototrof beslenme
E) Eşeyli üreme
 • 3. Dehidrasyon sentezinin maksimum olduğu bir hücrede; I. ATP tüketimi artar II. Su miktarı azalır III. Enzim miktarı azalır olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız III
B) II ve III
C) I ve II
D) Yalnız II
E) Yalnız I
 • 4. Proteinler; I. yüksek sıcaklık veya aşırı asit-baz ortamlarda yapısının bozulması II. DNA’nın genlerinde yer alan şifrelere göre sentezlenerek canlıya özgü olması III. sentezlenmesi sırasında ortamdaki asit karakterli moleküllerin kullanılmasına bağlı olarak pH’ın yükselmesi özelliklerden hangileri nedeniyle diğer tüm organik besin gruplarından ayrılır?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve II
D) Yalnız III
E) Yalnız II
 • 5. Vitamin ve mineraller için aşağıdakilerden hangisi ortak özellik değildir?
A) Dışarıdan hazır alınırlar.
B) Hücre için yapı maddesidirler.
C) Sindirilmeden hücre zarından geçerler.
D) Enzim yapısına katılırlar.
E) Solunumda substrat olarak kullanılmazlar.
 • 6. DNA’ nın nükleotit dizisi ile ilgili; I. Bir türün bütün bireylerinde aynıdır. II. Metabolik faaliyetlerde kullanılacak proteinlerin şifresini içerir. III. 5 çeşit organik baz içerir. ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I ve II
 • 7. Bir enzim monomerlerine kadar hidroliz edildiğinde; I. vitamin II. mineral III. amino asit moleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve III
D) Yalnız II
E) Yalnız III
 • 8. DNA molekülü ile ilgili, I. Kalıtsal bilgiyi depolar II. Hücre yönetimini sağlar III. Tüm canlılarda bulunur verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) Yalnız I
C) Yalnız III
D) I, II ve III
E) Yalnız II
 • 9. Bitkisel yağlar oda sıcaklığında sıvı haldedir. Ancak margarinler oda sıcaklığında hayvansal yağ gibi davranıp katı halde bulunmaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?
A) Yağ asitlerindeki C ( karbon) sayılarının fazla olması
B) Yapısının daha büyük olması
C) C (Karbon)'ların H (hidrojen) atomu ile doyurulması
D) Gliserollerin farklı sayıda olması
E) Sentezlenmesi sırasında su açığa çıkması
 • 10. Vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyel özellikte olup canlılığın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için bu vitaminlerin dışarıdan hazır hâlde alınması gerekmektedir. Bununla birlikte bazı vitaminler dışarıdan provitamin (öncül) hâlde alınarak canlı vücudunda aktifleştirilir. Buna göre seçeneklerde verilen vitamin çiftlerinden hangisi canlı vücudunda aktifleştirilen vitaminlere örnektir?
A) B ve K
B) A ve C
C) B ve E
D) A ve D
E) A ve B
 • 11. Bazı özellikleri, • Eksikliğinde kemiklerde yumuşama meydana gelir. • Çizgili kasların çalışması sırasında görev alır. • Süt ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur. olan mineral madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fosfor
B) Flor
C) Kalsiyum
D) Magnezyum
E) İyot
 • 12. RNA molekülünün sentezi sırasında; I. Fosfat II. Riboz III. ATP IV. Enzim V. Timin verilenlerden hangisinin azalması beklenir?
A) I, II ve IV
B) I, II ve III
C) I ve II
D) II ve III
E) III, IV ve V
 • 13. DNA’nın hücredeki görevleriyle ilgili olarak, I. Genetik bilginin yavru döllere aktarılmasını sağlar. II. Sentezlenecek proteinle ilgili şifre verir. III. Ribozoma bağlanarak aminoasitlerin peptitleşmesini sağlar. verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III.
B) I ve II.
C) Yalnız III.
D) Yalnız II.
E) Yalnız I.
 • 14. Fe (demir) elementi canlılarda hangi etkiye sahip değildir?
A) Eksikliği guatr hastalığına sebep olur.
B) Azlığı tırnaklarda çökmeye sebep olur.
C) Fotosentezin olumsuz etkilendiği görülür.
D) Eksikliğinde bitki yaprakları sararır.
E) Kanda hemoglobinin yapısına katılır.
 • 15. ATP canlılarda hangi olaylarda kullanılmaz?
A) Aktivasyon enerjisi
B) Aktif taşıma
C) Biyosentez reaksiyonları
D) Hareket
E) Hidroliz reaksiyonları
 • 16.
A) Enzimler tersinir çalışabilir.
B) Enzimler hücre içinde ve dışında çalışabilir.
C) Enzimler takım halinde çalışabilir.
D) Enzimler reaksiyonun sonunda değişmeden çıkar.
E) Enzimler reaksiyonları çok hızlı gerçekleştirir.
 • 17. Vücudumuzda bulunan mineraller için; I. hazır olarak alınma II. sindirilmeden hücre zarından geçme III. düzenleyici rol oynama IV. inorganik yapıda olma verilen özelliklerden hangileri vitaminler için de geçerlidir?
A) I ve III
B) I, II, III ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I ve II
 • 18. Normal yaşantısına devam eden Ali'nin, depo yağ miktarının arttığı belirlenmiştir.Bunun sebebi; aşağıdakilerden hangileri olabilir? I. Metabolizmasının hızlanması II. Hormon düzensizliği III. Dengeli beslenme IV. Katabolik reaksiyonların artması
A) I ve III
B) II ve IV
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) I, II ve IV
 • 19. ATP molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İki tane yüksek enerjili bağa sahiptir.
B) Sentezlenmesine fosforilasyon denir.
C) Hücreden hücreye aktarılamaz.
D) Yapısında 3 tane fosforik asit vardır.
E) Uzun süre depo edilir.
 • 20. Kolesterol, steroit yapıda ve hayvanlar için hayati öneme sahip bir moleküldür. Aşağıdakilerden hangisi kolesterol ile ilgili doğru bir ifade değildir?
A) Safranın yapısına katılır.
B) Kolesterol hayvansal besinlerde bulunur.
C) Hayvan hücrelerinde hücre zarının bileşenini oluşturur.
D) Doymuş yağlar ve trans yağlar kandaki kolesterol düzeyini yükselterek sağlığı olumsuz etkiler.
E) Kolesterol polimer yapılıdır.
 • 21. Canlıların gerçekleştirdiği; I. eşeysiz üreme II. oksijenli solunum III. enerji kullanımı faaliyetlerinden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir?
A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) I ve II
D) Yalnız III
E) Yalnız II
 • 22. Ökayot bir hücrede bir nükleotit hidroliz edilir ise hangisi kesin olarak elde edilir?
A) Riboz
B) Deoksiriboz
C) Guanin
D) Adenin
E) Fosforik asit
 • 23. Suyun yüzeyinde bir böceğin yürüdüğünü gören bir öğrenci, suyun hangi özelliğini gözlemlemiş olur?
A) Öz ısısının yüksek olması
B) Yüzey gerilimi
C) Kohezyon özelliği
D) Katı halde yoğunluğunun azalması
E) İyi bir çözücü olması
 • 24.
A) Reaksiyon ortamına enzim ilave etmek.
B) Reaksiyon ortamına inhibitör madde koymak.
C) Reaksiyon ortamına su ilave etmek.
D) Sıcaklığı 35 0C'ye getirmek.
E) Reaksiyon ortamının pH'ını en uygun seviyeye getirmek.
 • 25. Üç tüpe eşit miktarda patates ve amilaz enzimi konuluyor. I. tüp - 10 oC'de II. tüp 60 oC'de III. tüp 30 oC'de 2 saat tutulduktan sonra tüpler oda sıcaklığına ( 25 oC) alınıyor. Hangi tüplerde enzim aktivitesi görülür?
A) I ve II
B) I , II ve III
C) Yalnız I
D) Yalnız II
E) I ve III
 • 26. Aşağıdakilerin hangisinde canlıların organizasyon basamakları küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
A) Hücre - Organizma - Organel - Doku - Sistem
B) Hücre - Organel - Doku - Sistem - Organizma
C) Organel - Hücre - Sistem - Doku - Organizma
D) Organizma - Hücre - Doku - Organel - Sistem
E) Organel - Hücre - Doku - Sistem - Organizma
 • 27.
A) I, II ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) I ve II
 • 28.
A) Yalnız III
B) II ve IV
C) I, II ve IV
D) I ve III
E) Yalnız IV
 • 29. Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde Pürin / Pirimidin oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3/4
B) 1/3
C) 1
D) 1/4
E) 1/2
 • 30. Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin özelliklerinden değildir?
A) Bazı enzimler çift yönlü çalışırlar.
B) Enzimler, etkisini substratın dış yüzeyinden başlatır.
C) Enzimler özgüldürler.
D) Enzimler hücre içinde sentezlenirler.
E) Bütün enzimler holoenzim yapısındadır.
Şununla oluşturuldu: That Quiz — matematik ve diğer alanlarda test oluşturma ve notlandırma sitesi.