İLKOKULA HAZIRLIK
 • 1. Aşağıdakilerden hangisi Dil ve Okuryazarlık alanına ait değildir?
A) Yütücü işlevler
B) Dikkat
C) Okuryazarlık öncesi beceriler
D) Konuşma öncesi ve ifade edici dil
E) Alıcı dil
 • 2. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun okula hazır oluşu ile ilgili değildir?
A) Dil geilişimi
B) Fiziksel refah ve Motor gelişimi
C) Bireysel ihtiyaçların farkında olmak
D) Öğrenmeyle ilgili olumlu tutumlar
E) Duygusal ve sosyal gelişim
 • 3. Aşağıdakilerden hangisi Okula hazır bulunuşluk için gerekli Temel Becerilerden değildir?
A) Motor becerileri
B) Yürütücü işlev
C) Duyusal işleme
D) Öz düzenleme
E) Artikülasyon
 • 4. Erken çocukluk ve ilkokul yıllarında, öz-düzenlemenin ......., ....... ve ..... alanları üzerinde en çok durulan üç alandır. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere hangisi gelmedir?
A) Bilişsel esneklik,Engelleyici kontrol ve Çalışan işleyen bellek
B) Bilişsel esneklik, yürütücü işleve ve alıcı dil
C) İface edici dil, artikülasyon ve alıcı dil
D) Prososyal davranışlar,Bilişsel esneklik ve Engelleyici kontrol
E) Çalışan işleyen bellek, yürütücü işlevler ve Engelleyici kontrol
 • 5. "Dikkati ve öğrenmeyi etkileyen, kişinin kendi vücudunun yanı sıra çevredeki duyusal uyarının doğru işlenmesi, nasıl oturduğunuzu, kalem tuttuğunuzu ve öğretmeni nasıl dinlediğinizi etkiler." Hangi temel becerinin tanımıdır?
A) Özdüzenleme
B) Sosyal beceriler
C) Duygusal gelişim ve düzenleme
D) Yürütücü işlev
E) Duyusal işleme
 • 6. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe Dersi Öğretim Programının özel amaçlarından değildir?
A) Okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin sağlanması
B) Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanması
C) Bilgi araştırma,keşfetme,yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirilmesi.
D) Dinleme-izleme-konuşma-okuma-yazma becerilerini geliştiri.
E) Yabancı dil konuma ve yazmayı uygun biçimde yapması.
 • 7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Yeterlilik Çerçevesi (TYÇ) öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri sekiz anahtar yetkinlikten biri değildir?
A) Anadilinde iletişim
B) Yabancı dilde iletişim
C) Okur yazarlık becerileri
D) Öğrenmeyi öğrenme
E) Dijital yetkinlik
 • 8. Aşağıdakilerden hangisi ilk okuma-yazmaya hazırlık aşamalarından değildir?
A) Sesi hissetme-tanıma ve ayırt etme çalışmaları
B) Dinleme Eğitimi çalışmaları
C) Çizgi çalışmaları
D) Boyama çalışmaları
E) Parmak el-kol kaslarının geliştirilmesi
 • 9. Aşağıdakilerden hangisi Bilgilendirici Metin içerisinde yer almaz?
A) Özlü sözler
B) Karikatür
C) Kartpostal
D) E-posta
E) Efema
 • 10. Aşağıdakilerden hangisi ilk okuma-yazmaya başlama ve ilerleme çalışmalarından değildir?
A) Harf okuma-yazma
B) Dinleme eğitimi çalışmaları
C) Sesi hissetme-tanıma ve ayırt etme çalışmaları
D) Harflerden heceler,hecelerden kelimeler,kelimelerden cümleler oluşturma
E) Metin okuma
 • 11. Aşağıdakilerden hangisi Matematik Dersi Öğretim Programının öğrenme alanına girmez?
A) Geometri
B) Ölçme
C) Hipotez kurma
D) Veri işleme
E) Sayılar ve işlemeler
 • 12. Aşağıdakilerden hangisi Fen Bilimleri Dersi Öğretin Proğramına ait becerilerden olan "Bilişsel süreç beceri" içerisinde yer almaz?
A) Hipotez kurma
B) Analitik düşünme
C) Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme
D) Gözlem yapma
E) Verileri kullanma ve model oluşturma
 • 13. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde ele alınacak temel becerilerden değildir?
A) Dijital okur yazarlık
B) Gazete okur yazarlığı
C) Finans okuryazarlığı
D) Harita okuryazarlığı
E) Hukuk okur yazarlığı
 • 14. Aşağıdakilerden hangisi Okul Öncesi Eğitim Programının amaçlarındandır?
A) Onları ilkokula hazırlamak
B) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak
C) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
D) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak.
E) Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi
 • 15. Aşağıdakilerden hangisinde Okul öncesi Bilişsel Gelişim Alanı kazanımı için Matematik Öğretim programında yer almaz?
A) Nesne ve varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
B) Nesne-durum-olayla ilgili tahminde bulunur.
C) Nesneleri sayar
D) Nesne ve varlıkları özelliklerine göre sıralar.
E) Geometrik şekilleri tanır.
 • 16. Aşağıdakilerden hangisinde İlkolul Bilişsel Gelişim Alanı için Matematik Öğretim programında yer almaz?
A) Nesneleri uzunluklarına göre karşılaştırma ve sıralama yapar.
B) Bütün- yarım modellerini gösterir. ilişkisini açıklar.
C) Doğal sayılarla toplama-çıkarma işleminde problem çözer.
D) Nesne sayısı 20'ye kadar (20 dahil) olan toplulukları belirler,nesne sayısını rakamla yazar.
E) Varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.
 • 17. Aşağıdakilerden hangisi Okul öncesi Dil gelişim alanı kazanımı içinde yer almaz?
A) Görsel materyal okur.
B) Sesi ayırt eder.
C) Söz dizim kurallarına göre cümle kurar.
D) Ses bilgisi farkındalığı gösterir.
E) Harfi tanır ve seslendirir.
 • 18. Aşağıdakilerden hangisi İlkokul Öğretim Programının Sosyal Duygusal Gelişim Alan kazanımlarında Hayat Bilgisi Öğretim Programında yer almaz?
A) Aile bireylerini tanıtır.
B) Sanat eserlerinin bir değere sahip olduğunu fark eder ve kavrar.
C) Sınıf içi tanışma etkinliğine katılır.
D) Ülkesini tanır,ülkedeki farklı kültürden insanların bir arada yaşadığını fark eder.
E) Oyuna katılmaya ve oynamya istekli olur.
 • 19. Aşağıdakilerden hangisi Okul Öncesi Eğitim Programında göz önünde bulundurulması gereken ilkelerden değildir?
A) Çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilkokula hazırlamalıdır.
B) Eğitim sürecine çocuğun bilmediklerinden başlanmalıdır.
C) Okul öncesi eğitimi çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır
D) Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.
E) Oyun çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir, bütün etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir.
 • 20. Aşağıdakilerden hangisinde Okul Öncesi Eğitim Programı ile İlkokul Programlarının Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) İlkokul Öğretim Programında kontrol listesi, dereceli puanlama anahtarı ve değerlendirme ölçeği şeklinde yapılandırılmış gözlem formlarından yararlanılır.
B) Öğretmenler, eğitim dönemlerinin sonunda “Ebeveyn-Çocuk Paylaşım Günü” ile çocukların kendi gelişim dosyalarındaki çalışmalarını aileleri ile paylaşır.
C) Okul öncesi eğitim programı ile ilkokul öğretim programlarında süreç değerlendirmesinin önemli olduğu, ilkokulda sınıf düzeyi arttıkça sürecin yanı sıra sonuç odaklı değerlendirmelerin de öne çıktığı görülmektedir
D) Programın değerlendirilebilmesi için, aylık plan ve etkinlikleri bütün boyutları ile ele alınması gereklidir.
E) Çocukların değerlendirilmesi amacıyla Gelişim Gözlem Formu ve Gelişim Raporu hazırlanmıştır.
 • 21. "Doğumdan örgün eğitim sürecinin başlangıcına kadar olan süreçte okuryazarlık becerilerinin ortaya çıktığı gayri resmi süreçleri ifade eder" açıklaması aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Dijital okuryazarlık
B) Harita okuryazarlığı
C) Erken okuryazarlık
D) Gelişen okuryazarlık
E) Finansal okuryazarlık
 • 22. Aşağıdakilerden hangisi Erken Çocukluk okuryazarlık becerilerden değildir?
A) Yazı farkındalığı
B) Sözel dil becerisi
C) Alfabe bilgisi
D) Ses bilgisel farkındalık
E) Okuma becerisi
 • 23. Aşağıdakilerden hangisi süreç temelli fonolojik farkındalık becerilerden biri değildir?
A) Ses birim atma
B) Analiz
C) Ses birimleri ayırma
D) Uyak farkındalığı
E) Sentez
 • 24. Aşağıdakilerden hangisi Suzby ın yazma becerileri aşamalarından değildir?
A) Çizim yaparak yazma
B) İyi öğrenilmiş birimler ya da harf dizileri aracılığıyla yazma
C) Karalamalar yaparak yazma
D) Harfe benzemeyen şekiller çizerek yazma
E) Harf ve sesin ilişkisini keşfederek yazma
 • 25. Harflerden heceye, hecelerden kelimeye ve kelimelerden cümleye geçiş ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kapalı hecenin gösteriminden sonra açık hece gösterilmelidir.
B) Cümleler oluşturulurken okunuşu ve yazılışı henüz öğretilmemiş kelimelerin yerine görseller kullanılmalıdır.
C) Kelimeler oluşturulurken öncelikle görseller ile desteklenebilen, öğrencinin anlamlandırabileceği kelimeler tercih edilmelidir.
D) Yeni oluşturulan kelimeler daha sonra cümle içinde kullanılmalıdır. Kelimelerin arasında uygun boşluklar bırakılması gerekmektedir.
E) Büyük harflerin kullanımı cümle başlarında, özel isimlerde ve başlıklarda vurgulanmalıdır.
Şununla oluşturuldu: That Quiz — tüm düzeydeki öğrenciler için matematik testi sitesi.