Öğretmenlik uygulaması eğitimi
 • 1. 1.Aşağıdakilerden hangisi “Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi” amaçları arasında yer almaz?
A) Eğitim Fakültesi ile uygulama okulu arasındaki iş birliğini geliştirerek bilgi alışverişini artırmak.
B) Planlama, uygulama ve değerlendirmede belirlenen ilkeler çerçevesinde ulusal bir standart oluşturmak.
C) Eğitim Fakültesi ile uygulama okulu arasındaki eğitim ve öğretim sürecinde etkileşimi en üst düzeye çıkarmak.
D) Deneyim sahibi nitelikli öğretmenleri atamak.
E) Öğretmenlik uygulamasının iyileştirilmesine yönelik kurumlar arasında etkin bir koordinasyonu sağlamak.
 • 2. “Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi” içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Uygulama öğretim üyesi,
B) Uygulama okul koordinatörü,
C) Milli Eğitim Müdürü
D) İl uygulama koordinatörü,
E) Uygulama öğretmeni,
 • 3. Uygulama öğrencisinin ders anlatımından önceki uygulama basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Veri analizi
B) Yansıtma
C) Gözlem ve veri toplama
D) Ön görüşme
E) Son görüşme
 • 4. Aşağıdakilerden hangisi “Uygulama Kurum Koordinatörü”nün sorumlulukları içerisinde yer almaz?
A) Uygulama akademisyeninin devam/devamsızlığını sisteme işler.
B) Uygulama Kurumu ile kişiler arasında koordinasyonu sağlar.
C) Uygulama okuluna gidecek öğrencilerinin valilik olurlarının alınması.
D) Uygulama öğretmeni, akademisyeni ve öğrencinin eşleştirmesini yapar.
E) Uygulama öğrencisinin kişisel bilgilerini sisteme işler.
 • 5. Aşağıdakilerden hangisi “Uygulama Öğretmeni”nin sorumlulukları içerisinde yer almaz?
A) Gözlem formunu akademisyenin kurumsal e-postasına gönderir.
B) Plan ve programlarına göre uygulama öğrencisinin ders anlatımını sisteme işler.
C) Uygulama öğrencisinin çalışmalarının değerlendirileceği ortamlar oluşturur
D) Öğrencinin hafta girişlerini sistemde oluşturur.
E) Ders anlatımında öğrencinin performansına bağlı olarak günlük/gözlem formunu doldurur.
 • 6. “Sonuç Değerlendirme Formu”ndaki notun yüzdelik dağılımı nasıldır?
A) Uygulama öğrencisi değerlendirme notunun %70’ini uygulama öğretmeni, diğer %30’unu ise uygulama akademisyenin verdiği not oluşturur
B) Uygulama öğrencisi değerlendirme notunun %50’sini uygulama öğretmeni, diğer %50’sini ise uygulama akademisyenin verdiği not oluşturur.
C) Uygulama öğrencisi değerlendirme notunun %67’sini uygulama öğretmeni, %33’ünü ise uygulama akademisyenin verdiği not oluşturur.
D) Uygulama öğrencisi değerlendirme notunun %60’ını uygulama öğretmeni, diğer %40’ını ise uygulama akademisyenin verdiği not oluşturur.
E) Uygulama öğrencisi değerlendirme notunun %56’sını uygulama öğretmeni, diğer %44’ünü ise uygulama akademisyenin verdiği not oluşturur
 • 7. Uygulama öğrencisi en az kaç defa ders anlatmalıdır?
A) 2
B) 3
C) 7
D) 14
E) 12
 • 8. Uygulama öğrencisinin mazeretsiz devamsızlık hakkı kaç gündür
A) 0
B) 1
C) 3
D) 5
E) 2
 • 9. “Kendine sorular sorma döngüsü, mevcut inançlarını oluşturan bilgi alt yapılarının kullanımı ve karşılaşılan olayın getirdiği kavramların kıyaslanması” şeklinde tanımlanan ve KDM’nin temelini oluşturan kurama ne ad verilir?
A) Uygulama bilim modeli
B) Yansıtma modeli
C) Objektif gözlem
D) Usta-çırak modeli
E) Etkileşim analizi
 • 10. Mebbis’teki uygulama öğrencisi günlük değerlendirme formu (sistemi) kaçıncı haftadan sonra değerlendirmeye açılır?
A) 4
B) 8
C) 6
D) 3
E) 5
 • 11. Eylem planı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Uygulama öğrencisi bir sonraki dersine hazırlanırken eylem planına uygun olarak ders planı hazırlar.
B) Eylem planına uyulup uyulmadığına uygulama öğretmeni tarafından bir sonraki görüşmenin başında özellikle değinilir.
C) Eylem planı uygulama öğrencisinin gelişmeye açık yönlerine paralel olarak belirlenmelidir.
D) Eylem planı her zaman uygulama öğrencisi tarafından belirlenir.
E) Eylem planı üçlü/dörtlü görüşme sonunda belirlenir.
 • 12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi KDM’nin döngüsü içerisinde yer almaz?
A) Açıklama
B) Son Görüşme
C) Ön Görüşme
D) Yansıtma
E) Gözlem ve Veri Toplama
 • 13. Mazeret beyan ederek devamsızlık yapan uygulama öğrencisi için uygulanması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Uygulama yok” seçeneği işaretlenerek ertesi hafta telafi uygulaması yapılır.
B) Hiçbir işlem yapılmaz.
C) “Geldi” seçeneği işaretlenerek ders saati kısmı boş bırakılır.
D) Devam-devamsızlık durumu “Girmedi” seçeneği işaretlenir.
E) Mazeret beyanı belgelendirilerek ”Mazeret” işaretlenir ve dersin telafisi yapılır.
 • 14. Aşağıdakilerden hangisi KDM'nin paydaşlara getireceği yeni sorumluluklar arasında yer almaz?
A) Uygulama öğrencisini pasif, direktifleri takip eden “alıcı” konumundan aktif katılımcı konumuna taşır.
B) Paydaşlar arası iletişim , etkileşimin içeriği ve niteliğini belirler.
C) Uygulama öğrencisi hem pratik hem de teoriğe yönelik farklı içerik ve nitelikte geribildirim alarak mesleki gelişimini sürdürebilir.
D) Uygulamadaki sorumluluk tamamen uygulama öğrencisine aittir.
E) Uygulama öğrencilerinin gözlemleri ve vereceği geri bildirimlerin niteliği kullanılacak teknikler ile arttırılır.
 • 15. Aşağıdakilerden hangisi “Çıraklık Modeli”nin dezavantajlarından biri değildir?
A) Dinamik bir yapıya sahiptir.
B) Uygulama öğrencisini öğrenme ve öğretme denkleminde dışarıda bırakarak etkisiz kılar.
C) Uygulama öğrencisine süreç içinde öncelik ve karar verme yetkisi vermez.
D) Uygulama öğrencisinin başarısı büyük ölçüde “usta” kabul edilen öğretmenin bilgi ve becerilerine dayanır.
E) Edinilen teorik bilgiler, öğretme ortamındaki yaşantılar öz değerlendirmeye fırsat vermeksizin göz ardı edilir.
 • 16. Aşağıdakilerden hangisi uygulama öğretmeninin görevlerinden biri değildir?
A) Uygulama öğrencisininmazeretinin sisteme işlenmesini sağlar
B) Uygulama öğrencinin hafta girişlerini sistemde oluşturur.
C) Öğretim üyesinden gelen açık uçlu görüşü sisteme işler
D) Plan ve programlarına göre uygulama öğrencisinin ders anlatımını sisteme işler.
E) Uygulama akademisyeninin devam/devamsızlığını sisteme işler.
 • 17. Uygulama öğretmeni ile uygulama öğrencisi arasındaki branş uyumu hangi mevzuat çerçevesinde yürütülmelidir?
A) Talim ve Terbiye Kurulunun 9 no.lu kararı.
B) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.
C) MEB ve YÖK arasındaki protokole göre.
D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
E) Fakülte yönetim kurulu kararı.
 • 18. 18. Aşağıdaki dönütlerden hangisi dolaylı geribildirime örnektir?
A) Dersin farklı bölümlerinde birkaç öğrenci senin önceden verdiğin yönergeyi sana tekrar ettirdiler. Bunun nedeni sence ne olabilir?
B) Deminki derste sesinin tonunu bir türlü ayarlayamadın. Bazen duyamıyorduk, bazen de çok bağırıyordun
C) O kadar bağırıyordun ki, sınıfta bir gürültü vardı ve en sonunda sınıf yönetimini kaybettin.
D) Sesini ders süresince şahane kullandığını düşünüyorum. Herkes sesini rahatlıkla duyabildi. Tebrikler!
E) Sesin çok kısıktı. Sesini sınıftaki her öğrencinin duyduğundan inan emin değilim.
 • 19. Aşağıdakilerden hangisi üçlü/dörtlü görüşmeye katılması zorunlu değildir?
A) Uygulama öğretim elemanı
B) Diğer uygulama öğrencisi
C) Uygulama kurum koordinatörü
D) Uygulama öğrencisi
E) Uygulama öğretmeni
 • 20. Aşağıdakilerden hangisi objektif gözlem yapma veri toplamanın önemi içerisinde yer almaz?
A) Profesyonel bir etkinlik için profesyonel bir yaklaşımın sergilenebilmesi için önemlidir.
B) Dönüt verildiğinde herkes aynı şeyi anlayabilmeli ve aynı çıkarımlarda bulunabilmelidir
C) Olumlu katkı sağlayacak etkili bir dönüt için ilk şarttır.
D) Duyguların ve öznel yorumların objektif gözlem sırasında kullanılması gerekir.
E) Uygulama öğrencisinin kendini geliştirmek için eylem planı oluşturmasını kolaylaştırır.
 • 21. Uygulama öğrencisinin ders süresince hangi öğrencilere soru sorduğu , hangilerinin bu sorulara cevap verdiği , hangilerinin cevap vermediği , sınıf içinde aktif olan ve derse katılmayan öğrencilerin kimler olduğu gibi konularda detaylı , objektif dönütler verir. Yukarıda tanıtılan veri toplama tekniği nedir?
A) Sınıf trafiği
B) Öğretmen-öğrenci diyalogları
C) Etkileşim analizi
D) Sözel akış
E) Genel değerlendirme
 • 22. Aşağıdakilerden hangisi uygulama öğretmeninin sorumlulukları arasında yer almaz?
A) Uygulama öğrencisine teknik hazırlıkların yapılmasında yardımcı olur.
B) Uygulama öğrencisinin sınıfı derse hazırlamasında yardımcı olur.
C) Gerekli yerlerde derse müdahalelerde bulunur
D) Uygulama öğrencisi derse başladığında genellikle ya kendi masasında ya da uygulama öğretim elemanı ile birlikte sınıfın arkasında oturur ve dersi dikkatle dinler.
E) Uygulama öğrencisine etkinlik materyallerinin hazırlanmasında ve gerekiyorsa sıralara dağıtılması konularında yardımcı olur.
 • 23. Aşağıdakilerden hangisi seminerimizde sunulan gözlem sırasında kullanılabilecek veri toplama tekniklerinden değildir?
A) Dersteki öğrenci davranışlarının kodlanması tekniği
B) Sözel akış tekniği
C) İletişim analizi tekniği
D) Öğrenci-öğretmen diyalogları tekniği
E) Sınıf trafiği tekniği
 • 24. Üçlü / dörtlü görüşme basamağında kullanılacak yöntemlerden biri değildir?
A) Anlatım
B) Olumlu ifade kullanımı
C) Soru sorma
D) Yakınlık/uyum oluşturma
E) İfadenin netleştirilmesi
 • 25. Aşağıdakilerden hangisi uygulama öğretmenin son görüşmeden sonra yapması gerekenlerden değildir?
A) Eylem planın hazırlamak.
B) Öğretim üyesinden gelen açık uçlu görüşü sisteme işler.
C) Günlük değerlendirmeyi sisteme işlemek.
D) Gözlem formunu il koordinatörüne göndermek.
E) Gözlem formunu akademisyenin kurumsal e-postasına gönderir.
Şununla oluşturuldu: That Quiz — matematik test uygulamalarının bir tıklama ötede olduğu yer.