Harezmi Eğitim Modeli
 • 1. I. Her bir problem özünde benzersizdir II. Çözülene kadar çözümün verimliliği tam olarak anlaşılamaz III. Çözümleri doğru ya da yanlış değil iyi ya da kötüdür Yukarıdaki özellikler hangi problem türüne aittir?
A) Basit
B) Karmaşık
C) Zor
D) Kaotik
 • 2. İyi problem çözücüler, problem çözme sürecinin hangi aşamasında daha fazla zaman ayırırlar?
A) tüm sürecin raporlaştırılması
B) problemi anlama ve hipoteze karar verme
C) hipotezi uygulama
D) hipotezi değerlendirme
 • 3. Aşağıdakilerden hangisi “Problemin ispat edilmesi” aşamasının gerekçesi değildir?
A) öğrencilerin fikirlerine eleştiriler bakmalarının sağlanması
B) problemin sınırının / kapsamının belirlenmesi
C) problemin varlığının bilimsellik kazanması
D) literatür taraması yapmayı öğrenmek
 • 4. Problem çözme sürecinde ortaya çıkan çözüm yollarından verimli olana karar verirken aşağıdaki kriterlerden hangisi en önemli olandır?
A) uygulama süresi
B) uygulama maliyeti
C) problem üzerindeki etkisi
D) uygulama kolaylığı
 • 5. Aşağıdakilerden hangisi problem ile öğrenmenin zorluklarından değildir?
A) Grup ile birlikte çalışmayı gerektirmesi
B) Ders dışı zamanlarda çalışmayı gerektirmesi
C) Öğrencilerin ne öğrenmesi gerektiğini anlamalarının zaman alması
D) Akademik başarısı yüksek öğrencilerin başarılı olması
 • 6. Problem çözme aşamaları - Bilgi işlemsel düşünmenin alt boyutları eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) çözümü adımlama - ayrıştırma
B) alt problemlere ayırma - algoritma
C) problemin terimlerini tanımlama - test etme
D) problemin sınırını belirleme - soyutlama
 • 7. Öğrenme öğretme sürecinin bütünleştirici olabilmesi için; öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri diğer disiplin alanlarıyla ilişkilendirmelerine imkan sağlanması ve bu amaçla farklı derslerin öğretmenlerinin işbirliği içinde çalışması önemlidir. Bu bağlamda Harezmî Eğitim Modeli’nde hangi yaklaşım benimsenmiştir?
A) Örgütleme yaklaşımı
B) Disipliner yaklaşım
C) Disiplinler arası yaklaşım
D) Anlamlandırma yaklaşımı
 • 8. Probleme dayalı öğretimde disiplinler arası ilişkilendirmenin gösterildiği yıllık planda hangisine yer verilmez?
A) Alt problemler ile disiplinlerin ilişkilendirilmesi
B) Disiplinlerin problem ve alt probleme ait konu kavram ve kazanımları arasında ilişkilendirilmesi
C) Problem ile disiplinlerin ilişkilendirilmesi
D) Bir disiplin etrafında problem ve alt probleme ait konu, kavram ve kazanımların belirlenmesi
 • 9. Hangisi öğretmen işbirliğinin zorluklarındandır?
A) Öğrenci performansının daha fazla takip edilmesi
B) Öğretmenin akademik çabasının artması
C) Farklı kültürel, deneyim ve kişilik özelliklerinin çatışması
D) Tek bir öğretmene göre daha yaratıcı ders tasarımı yapılması
 • 10. Aşağıdaki etkinliklerden hangisinde bilgi işlemsel düşünmenin “soyutlama” boyutu kullanılır?
A) hikayeyi özetleme
B) bir yemeği pişirmek için tarih hazırlama
C) alışveriş listesi hazırlama
D) bir şiirin ezberlenmesi
 • 11. Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlemsel düşünme alt boyutlarından “Ayrıştırma”nın kullanım amaçlarından birisidir?
A) Bir işe uygun akış şeması oluşturmak
B) Bilimsel bir çalışmayı özetlemek
C) Karmaşık problemleri daha kolay çözebilmek
D) Problemler arasındaki benzerlikleri bulmak
 • 12. Aşağıdaki uygulamaların hangisinde eş zamanlı çalışma becerisi ön plana çıkmaktadır?
A) Bir şarkıdaki enstrümanları tanımak
B) Bir kelimenin farklı dillerde karşılığını bulmak
C) Bir hikayeyi özetlemek
D) Bir konuyu farklı açılardan küçük gruplarda tartışmak
 • 13. Aşağıda algoritma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Algoritma yazabilmek için mutlaka kod yazılarak kodlama yapılmalıdır
B) Algoritma adımlarında ve sıralamasında hata varsa hata ayıklanmalıdır
C) Günlük yaşamda kullanılabilir
D) Algoritma sıralı işlem adımlarından oluşur
 • 14. Problem çözme sürecinin hangi aşaması test etme, hata ayıklama gibi bilgi işlemsel düşünme aşamaları ile ilişkilendirilebilir?
A) problemi anlama
B) çözümü planlama ve oluşturma
C) veri toplama
D) değerlendirme
 • 15. a. Bir problemin nasıl çözüleceğine yönelik analiz yapma b. Bilgisayarda bir görevin gerçekleştirilmesine yönelik kodlar yazma c. Problem için çözüm geliştirme d. Problem çözümünün algoritmasını tasarlama e. Problem sürecinin test edilmesi ve geliştirilmesi Yukarıdaki ifadelerin eşleştirmeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Kodlama: b, c / Programlama: a, d, e
B) Kodlama: a, c, d / Programlama: b, d, e
C) Kodlama: b, e / Programlama: a, b, c, d, e
D) Kodlama: b / Programlama: a, b, c, d, e
 • 16. Aşağıdakilerden hangisi programlama becerilerini geliştiren etkinliklerden değildir?
A) robotik kodlama
B) oyun mekanikleri
C) problem çözme etkinlikleri
D) dijital oyun tasarımı
 • 17. Aşağıdakilerden hangisi programlama kavramlarından değişken kavramına örnek gösterilebilir?
A) 12
B) maydanoz
C) kırmızı
D) hayvan
 • 18. Aşağıdaki programlama araçlarıyla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bilgisayarsız kodlama araçları sadece anaokulu seviyesinde kullanılır
B) Bilgisayarsız kodlama aracılığıyla programlama mantığını kâğıt üzerinde etkinliklerle geliştirmek mümkündür
C) Metin tabanlı kodlama kod bloklarını sürükleyip bıraktığımız, programlamaya yeni başlayanlara uygun bir araçtır
D) Blok temelli kodlama programcının kodları klavyeden kelime ve komutları kullanarak yazıldığı bir araçtır
 • 19. Problem çözme becerisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bilgi ile hayat arasında bağ kurulmasını sağlar
B) Bireylerin karar verme becerilerini geliştirir
C) Tam olarak yetişkinlik döneminde kazanılır ve uygulanabilir
D) Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir
 • 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yaratıcı düşünme ile ilgili doğru bir bilgiyi yansıtmaktadır?
A) Sadece sanat aktiviteleri ile ilgilidir
B) Düşünme sürecinde risk almayı gerektirir
C) Doğuştan getirilen bir özelliktir
D) Sadece oyun aracılığı ile geliştirilebilir
 • 21. Aşağıdaki bilgilerden hangisi eleştiril düşünme ile ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?
A) Eleştirel düşünme becerileri yaşamın tüm alanlarında kullanılabilen becerilerdir
B) Eleştirel düşünme becerilerinin öğretiminde aktif öğrenme yöntemleri kullanılmalıdır
C) Eleştirel düşünme durumların olumsuz yönlerine odaklanmayı gerektirmektedir
D) Eleştirel düşünme becerileri öğrenilebilir becerilerdir
 • 22. Aşağıdakilerden hangisi eleştiriler düşmenin yararlarından değildir?
A) Bireyin problem durumuna yönelik farklı bakış açısı kazandırmasına yardımcı olur
B) Bireyin yaşamının her alanında sorgulayabilmesine olanak tanır
C) Bireyin herkes tarafından kabul edilen çözümlere ulaşmasını sağlar
D) Bireyin çözümler arasından en doğru olanı seçmesine fırsat sağlar
 • 23. I- Aynı şekilde düşünüyor olmaları II- Fikirlerini yeterince ifade etmekten kaçınmaları III- Öğrenme stillerinin farklı olması IV- Eleştirilmekten çekinmeleri Öğrenciler küçük gruplar halinde çalışırken uyumluymuş gibi gözükebilir. Dışardan gözlemlenen bu uyumlu grup çalışmasının içinde bazı tehlikeler olabilir. Yukarıdakilerden hangileri bu tehlikeleri ifade etmektedir?
A) I – III – IV
B) I – II – III
C) II – III – IV
D) I – II – IV
 • 24. I- Öğrenme sürecinin bir parçasıdır ve birer öğrenme etkinliği gibi görülür II- Belirli bir zamanda değil dönemin tamamına yayılarak uygulanır III- Uygulamalar ve kişisel/grup etkinlikleri değerlendirmeye dâhil edilir IV- Değerlendirme sadece sonuca ve sıralamaya yöneliktir Yukarıdakilerden hangisi yapılandırmacı yaklaşıma göre ölçme değerlendirmenin özelliklerini ifade etmektedir?
A) I – III – IV
B) I – II – III
C) I – II – IV
D) II – III – IV
 • 25. I- Portfolyonun ortaya çıkması uzun zaman alır II- Bir öğrencinin gelişimi ve ilerlemesini izlemek için kanıt sunar III – Öğrenme deneyimlerinin büyük kısmının değerlendirilmesine olanak sağlar IV – Öğrencilere gelişim ve ilerlemenin test sonuçlarından daha önemli olduğu mesajını verir Yukarıdakilerden hangileri portfolyo tekniğinin avantajlı yönlerini ifade etmektedir?
A) I - II - III
B) II - III - IV
C) I - III - IV
D) I - II - IV
Şununla oluşturuldu: That Quiz — matematik ve diğer alanlarda test oluşturma ve notlandırma sitesi.