Divisió i factorització de polinomis
 • 1. Factoritza 2x4+10x3-2x2-10x
A) (x2-1)(x-5)
B) 2x(x + 1)(x - 1)(x + 5)
C) 2x(x-5)(x-1)(x-1)
D) (x-2)(x-1)2
E) (x3-2)(x+5)
 • 2. Quin és el residu de la divisió (x5-2x+3):(x+1)?
A) 6
B) 0
C) 5
D) 2
E) 4
 • 3. Factoritza x4-6x3-13x2+42x
A) (x + 2)(x - 3)(x + 7)
B) x(x + 2)(x - 3)(x + 7)
C) x(x - 2)(x + 3)(x - 7)
D) (x - 2)(x + 3)(x - 7)
 • 4. Factoritza x4-1
A) (x + 1)2(x - 1)2
B) (x + 1)(x - 1)(x2 + 1)
C) (x + 1)(x - 1)(x2 - 1)
D) (x-1)3(x+1)
 • 5. Quin és el residu de la divisió (5x3-3):(x2-1)?
A) 5x2+3
B) 4
C) 1
D) 5x-3
E) 5x+3
 • 6. La divisió de x2-4 entre x-2 és
A) x+2
B) x2+2
C) x-2
D) x2-2
 • 7. La divisió de 6x2-13x+6 entre 2x-3 és
A) 3x+2
B) 3x2-2
C) 3x-2
D) 3x2+2
 • 8. Quin és el residu de la divisió (x5-9x4+5):(x-1)?
A) -1
B) 0
C) -4
D) 4
E) -3
 • 9. Quin és el residu de la divisió (3x3-2x+3):(x-2)?
A) 17
B) 15
C) -25
D) 23
E) 11
 • 10. Quin és el residu de la divisió (x3+x2+x+1):(x+1)?
A) 1
B) 3
C) -1
D) 0
E) 4
 • 11. Quin és el residu de la divisió (x24-2x+10):(x+1)?
A) -10
B) 11
C) 13
D) 9
E) 24
 • 12. Troba el valor de m de forma que x134+mx2+7 sigui divisible per x+1
A) 7
B) 9
C) 12
D) -6
E) 123
 • 13. Troba un polinomi de grau 3 amb coeficient principal 1 que tingui per arrels 1, -2 i 4
A) x3-30x2-16x-8
B) x3-12x2+8x+8
C) x3+3x2-9x+8
D) x3-5x2-9x+8
E) x3-3x2-6x+8
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.