Tema 1: Éssers vius + Parts d'un microscopi
 • 1. Quina de les opcions és incorrecta sobre els éssers vius?
A) Necessiten aigua i nutrients
B) Estan formats per cèl·lules
C) Responen als canvis de l'entorn
D) No fan les funcions vitals
 • 2. Les funcions vitals que realitzen tots els éssers vius són...
A) Alimentació, relació i reproducció
B) Nutrició, relació i reproducció
C) Alimentació, relació i reproductora
D) Nutrició, relació, reproductora i locomotora
 • 3. Els organismes formats per moltes cèl·lules es diuen...
A) Moltes cèl·lules
B) Bigcel·lulars
C) Pluricel·lulars
D) Multicel·lulars
 • 4. Què és un ésser heteròtrof?
A) Que és heterosexual
B) Organisme que no poden fabricar els seus nutrients i s'alimenten d'altres éssers vius per obtenir-los
C) Que és un virus que causa infeccions
D) Organisme que transforma la matèria inorgànica a matèria orgànica
 • 5. Què és un ésser autòtrof?
A) Que és un virus que causa infeccions
B) Que és asexual
C) Organisme que no poden fabricar els seus nutrients i s'alimenten d'altres éssers vius per obtenir-los
D) Fabriquen tots els nutrients que necessiten
 • 6. Els éssers que fan la fotosíntesi són els éssers
A) autròtofs
B) heteròtrofs
 • 7. Les algues, les plantes i alguns bacteris són éssers
A) autròtofs
B) heteròtrofs
 • 8. L'aigua és un ésser
A) inert
B) viu
 • 9. Un elefant és un ésser
A) viu
B) inert
 • 10. Quina de les funcions vitals no és imprescindible per a la supervivència d'un individu, però sí que ho és per al manteniment d'una espècie?
A) reproducció
B) nutrició
C) relació
 • 11. La reproducció quan participa un sol individu es diu...
A) asexual
B) sexual
 • 12. La reproducció quan calen dos individus de diferent sexe es diu...
A) asexual
B) sexual
 • 13. Quina és l'estructura viva més senzilla que es coneix?
A) Els teixits
B) Els òrgans
C) La cèl·lula
 • 14. A través de quina funció vital les cèl·lules generen cèl·lules noves amb característiques semblants a les de les progenitores?
A) Funció de reproducció
B) Funció de relació
C) Funció de nutrició
 • 15. Mitjançant quina funció vital les cèl·lules obtenen del medi els nutrients i l'energia que necessiten per viure, i també eliminen les substàncies de rebuig?
A) Funció de nutrició
B) Funció de reproducció
C) Funció de relació
 • 16. Gràcies a quina funció vital les cèl·lules perceben els canvis que es produeixen en l'entorn i hi responen?
A) Funció de relació
B) Funció de reproducció
C) Funció de nutrició
 • 17. Quin instrument ens permet observar cèl·lules o organismes molt petits (microorganismes) que no es poden veure a simple vista?
A) binoculars
B) microscopi
C) telescopi
 • 18. Cert o fals: els organismes unicel·lulars són éssers vius microscòpics
A) Fals
B) Cert
 • 19. Els bacteris, els protozous i alguns fongs i algues són organismes...
A) Unicel·lulars
B) Pluricel·lulars
 • 20. La puça d'aigua és un organisme...
A) Unicel·lular
B) Pluricel·lular
 • 21. Tots els éssers pluricel·lulars són macroscòpics, cert o fals?
A) Cert
B) Fals
 • 22. Quan moltes cèl·lules iguals (del mateix tipus i que tenen la mateixa funció) s'agrupen, formen:
A) Un òrgan
B) Un aparell
C) Un sistema
D) Un teixit
 • 23. Els aparells i sistemes resulten de l'agrupació de diferents...
A) cèl·lules
B) òrgans
C) teixits
 • 24. Associació d'òrgans diferents que treballen conjuntament per portar a terme una funció vital. Què és?
A) Teixit
B) Cèl·lula
C) Molècula
D) Aparell i sistema
 • 25. Marca l'opció correcta: els gats són...
A) éssers pluricel·lulars
B) aparells
C) teixits
D) cèl·lules
 • 26. Marca l'opció correcta: els glòbuls blancs són...
A) éssers pluricel·lulars
B) teixits
C) aparells
D) cèl·lules
 • 27. Marca l'opció correcta: la sang és...
A) aparell
B) teixit
C) cèl·lula
 • 28. Marca l'opció correcta: el cor és...
A) cèl·lula
B) òrgan
C) teixit
 • 29. Com queda ordenat d'organització més simple a més complex:
A) cèl·lules, teixits, òrgans, aparells i sistemes
B) teixits, aparells i sistemes, cèl·lules i òrgans
C) cèl·lules, òrgans, teixits, aparells i sistemes
 • 30. En quants grups es classifiquen els éssers vius?
A) 6
B) 2
C) 5
D) 3
 • 31. Quins dels següents pertany al regne de les moneres?
A) Bacteris
B) Gos
C) Protozous
D) Llevat
E) Pi i avets
 • 32. Quins dels següents pertany al regne dels protists (o protoctists)?
A) Bacteris
B) Pi i avets
C) Llevat
D) Gos
E) Protozous
 • 33. Quins dels següents pertany al regne animal?
A) Llevat
B) Gos
C) Pi i avets
D) Protozous
E) Bacteris
 • 34. Quins dels següents pertany al regne de les plantes?
A) Protozous
B) Bacteris
C) Llevat
D) Gos
E) Pi i avets
 • 35. Quins dels següents pertany al regne dels fongs?
A) Protozous
B) Pi i avets
C) Bacteris
D) Gos
E) Llevat
 • 36. Quin dels següents no es consideren veritables éssers vius, ja que no es nodreixen, no es relacionen i només es poden reproduir fent còpies d'ells mateixos quan entren en un ésser viu, al qual provoquen malalties?
A) Bacteris
B) Virus
C) Fongs
 • 37. La següent imatge correspon a un ésser viu del regne animal, però és un vertebrat o invertebrat?
A) Vertebrat
B) Invertebrat
 • 38. La següent imatge correspon a un ésser viu del regne animal, però és un vertebrat o invertebrat?
A) Invertebrat
B) Vertebrat
Condensador
?
Tub òptic
?
Revòlver
?
Objectius
?
Font de llum
?
Pinces
?
Roda micromètrica
?
Roda macromètrica
?
Platina
?
Ocular
?
Braç
?
Peu
?
Portaobjectes
?
Cobreobjectes
?
(el que tapa la mostra)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.