E1 T12.1.1 GEOM Classificació triangles
Adaptado para el tercertrimestre del curso 2013-14.Departament de Matemàtiques
Material original de 
Contribuido por: RODRIGUEZ SALAZAR
Angle agut 
Criteri 1.1
Donat un triangle, 
reconeix la classe a què pertany atenent-ne 
els costats o els angles, i justifica el perquè.
Angle obtús
Angle recte
<90º
?
=90º
?
>90º
?
Dos costats
iguals
Costats iguals
Costats diferents
Isòscels
?
equilàter
?
escalè
?
Los triángulos se pueden calsificar por:
OB
SE
RVA:

60º

El nom d'aquest triangle és:
17
17

60º

  
17

60º

Equilàter

Isòscels


Escalè

Acutangle
Obtusangle
Rectangle
Pels costats
Pels angles
32º

El nom d'aquest triangle és:

12.4
8.8
105º
43º

6.8

Equilàter

Isòscels


Escalè

Acutangle
Obtusangle
Rectangle
Pels costats
Pels angles
5.6
54º
El nom d'aquest triangle és:
6.6
72º
5.6
54º

Equilàter

Isòscels


Escalè

Acutangle
Obtusangle
Rectangle
Pels costats
Pels angles
El nom d'aquest triangle és:
40º
12.8
9.8
50º
8.2

Equilàter

Isòscels


Escalè

Acutangle
Obtusangle
Rectangle
Pels costats
Pels angles
5
45º
El nom d'aquest triangle és:

5

7.07

45º

Equilàter

Isòscels


Escalè

Acutangle
Obtusangle
Rectangle
Pels costats
Pels angles

El triangle que té dos costats iguals 

i un de difetent

Escalè

Equilàter

Isóscels

Rectangle

Triángulo que tiene sus lados

de diferente medida.

Isósceles

Equilátero

Obtusángulo

Escaleno

Triángulo que tiene sus lados de igual medida.

Escaleno

Equilátero

Isósceles

Acutángulo

Si un triángulo tiene dos lados iguales, entonces...

es equilátero acutángulo.

tiene dos ángulos iguales y uno diferente. 

tiene tres ángulos iguales.

tiene tres ángulos diferentes.

tiene dos ángulos iguales y uno diferente

todos sus ángulos son diferentes

tiene ángulos de 60º cada uno

es equilátero

Si un triángulo tiene lados de diferente

medida, entonces...

es isósceles.

es escaleno

todos sus ángulos son diferentes.

todos sus ángulos son iguales.
Si un triángulo tiene lados iguales, entonces...
La suma de los tresángulos de un triángilosiempre son 180º
OBSERVA:

Los ángulos A, B y C de un triángulo equilátero 

miden, respectivamente.

30º, 60º y 90º

45º, 45º y 90º

60º, 60º y 60º

40º, 40º y 100º

Un triángulo acutángulo...
tiene ángulos menores de 90º

tiene un ángulo recto

tiene un ángulo obtuso

tiene tres ángulos de 45º cada uno

tiene ángulos de 60º cada uno

tiene un ángulo de 90º

tiene un ángulo obtuso

tiene ángulos menores de 90º cada uno

Un triángulo rectángulo...

tiene un ángulo recto

tiene ángulos agudos

tiene un ángulo obtuso y dos agudos

tiene un ángulo recto y dos agudos

Un triángulo obtusángulo...

Escribe una V o una F si la proposición

es verdadera o falsa.

Escalè
Isòscels
Aquest triangle serà:

Un triángulo puede tener

dos ángulos iguales

y uno recto.

V
F
Equilàter
Obtusangle
Rectangle

Se puede construir un

triángulo que sea

escaleno y rectángulo.

V
lados diferentes
dos lados iguales

Escribe una V o una F si la proposición

es verdadera o falsa.

recto
Tiene un ángulo
F
obtuso
V

Los ángulos de un triángulo

equilátero miden

menos de 45º 

cada uno.

Escribe una V o una F si la proposición

es verdadera o falsa.

30, 60, 90
45, 45, 90
60, 60, 60
miden:
F

Escribe una V o una F si la proposición

es verdadera o falsa.

Un triángulo obtusángulo tiene 

dos àngulos

mayores de 90º

V
F

Un triángulo acutángulo tiene un ángulo recto

y dos agudos.

Escribe una V o una F si la proposición

es verdadera o falsa.

V
F
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.