E1 T12.5.1.x Geom. Pitágoras R
Ternas de pitágoras para recordar
(3, 4, 5) porque 52 = 42 + 32
25=?  
y  (6, 8, 10)  ?
102 =?
?
16
?
=? 36 +
62
?
+
+ 82
?
9
?
V
F
V
F
Calcula la hipotenusa del triangle rectangle
amb l'ajud de la taula de ternes pitagòriques
Calcula la hipotenusa del triangle rectangle
amb l'ajud de la taula de ternes pitagòriques
Calcula la hipotenusa del triangle rectangle
amb l'ajud de la taula de ternes pitagòriques
Calcula la hipotenusa del triangle rectangle
amb l'ajud de la taula de ternes pitagòriques
Calcula el CATET del triangle rectangleamb l'ajud de la taula de ternes pitagòriques
Calcula el CATET del triangle rectangleamb l'ajud de la taula de ternes pitagòriques
Calcula el CATET del triangle rectangleamb l'ajud de la taula de ternes pitagòriques
Calcula la hipotenusa del triangle rectangle
amb l'ajud de la taula de ternes pitagòriques
22
?
42
?
El triángulo de lados 4, 5 y 6  és rectángulo
Usa el teorema de 
catetos: 
?
hipotenusa = 
Teorema: h2 =
h2 =
62 =
4 y 5
+
42
?
+52
?
=
no rectángulo
rectángulo
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.