Vectors directors
__1. (x+2)/7=y-1A. (1,2)
__2. (x,y)=(0,5)+k·(-3,4)B. (2,-7)
__3. (x,y)=(2,8)+k·(0,3)C. (1,-3)
__4. (x,y)=(6,3)+k·(2,-7)D. (-3,4)
__5. (x-4)/5=(y-9)/4E. (1,-2)
__6. 3x+y=11F. (5,4)
__7. 4x-y=12G. (1,9)
__8. y=-2x+5H. (1,4)
__9. y=2x-4I. (0,3)
__10. y=9x-7J. (7,1)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.