Factors de conversió (i equacions)
 • 1. Resol l'equació 2x-6=20
A) x=7
B) x=26
C) x=13
D) x=14
 • 2. Resol l'equació 3x=20-x
A) x=10
B) x=20
C) x=15
D) x=5
 • 3. Resol l'equació 6x+1=49
A) x=5
B) x=9
C) x=8
D) x=7
 • 4. Resol l'equació 5x=28+x
A) x=5
B) x=7
C) x=14
D) x=8
 • 5. Quina equació hem d'escriure per resoldre: Troba un nombre que compleix que el seu triple menys 2 dóna 25
A) 3x+2=25
B) 3x=25-2
C) x+3x-2=25
D) 3x-2=25
 • 6. Quina equació hem d'escriure per resoldre: Quin nombre compleix que el seu doble més 7 és igual a 39?
A) 2x+7=39
B) x+2x+7=39
C) 2x-7=39
D) 2x=39
 • 7. Quin nombre compleix que el seu triple menys 4 és igual a 38?
A) 13
B) 15
C) 16
D) 14
 • 8. Per completar una taula de magnituds proporcionals, hem de fer:
A) Veure quin nombre hem sumat o restat a un valor i sumar o restar el mateix nombre a la seva parella
B) Veure per quin nombre s'ha multiplicat o dividit un valor i multiplicar o dividir la seva parella pel mateix nombre
 • 9. Per resoldre un problema amb factors de conversió, hem de començar escrivint:
A) La dada que hi ha a la pregunta
B) Una fracció de valors equivalents
 • 10. Sempre que escrivim seguits 2 factors de conversió:
A) Han de tenir una unitat en comú
B) No han de tenir cap unitat en comú
 • 11. Quan escrivim seguits 2 factors de conversió, la unitat que tenen en comú ha d'estar:
A) En els 2 factors a dalt
B) En un factor a dalt i a l'altre factor a baix
C) En els 2 factors a baix
 • 12. Quan multipliquem factors de conversió, podem eliminar una unitat si:
A) En 2 factors està a dalt
B) En un factor està a dalt i en un altre està a baix
C) En 2 factors està a baix
 • 13. 1 km són:
A) 0'001 m
B) 100 m
C) 1000 m
 • 14. 1 h són:
A) 60 minuts
B) 120 minuts
C) 0,06 minuts
 • 15. 1 minut són:
A) 120 segons
B) 60 segons
C) 10 segon
 • 16. Per resoldre un problema amb factors de conversió, hem d'aconseguir:
A) Arribar a la unitat que ens demanin
B) Arribar a metres
C) Arribar a segons
 • 17. Les fraccions es multipliquen:
A) En creu
B) En línia recta
 • 18. Un cop hem escrit tots els factors de conversió, per calcular el resultat hem de:
A) Multiplicar en creu
B) Multiplicar tots els nombres de dalt, multiplicar tots els nombres de baix i multiplicar els 2 resultats
C) Multiplicar tots els nombres de dalt, multiplicar tots els nombres de baix i dividir els 2 resultats
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.