Vectors directors
__1. (x,y)=(-6,8)+k·(3,-1)A. (6,5)
__2. (x,y)=(2,0)+k·(1,10)B. (3,-1)
__3. (x-2)/6=(y+1)/5C. (5,8)
__4. -6x+y=22D. (1,10)
__5. 4x+5y-7=0E. (1,7)
__6. 11x-3x=10F. (3,11)
__7. x/5=(y-4)/8G. (1,-2)
__8. y=-2xH. (-5,4)
__9. y=3/4x-10I. (1,3/4)
__10. y=7x-4J. (1,6)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.