3r d'ESO. Mates. PD 2012
Observa la figura següent, que representa la càrrega que 
queda a la bateria d'un mòbil (part fosca)
Quina fracció del total de la càrrega s'ha gastat?
Si la càrrega de la bateria té una durada màxima de 250 hores
Quant temps durarà la càrrega de la bateria que queda?
Resposta:
h
Si a aquesta altra bateria li queda càrrega per a 120 hores,
Quina és la seva capacitat quan està plena?
Resposta:
h
Una companyia de telefonia té les tarifes següents:
Quant es pagarà per una trucada de 6 minuts?
Resposta: 
La tarifa de consum mínim, sense tenir en compte els
impostos, és de 8 €/mes. Al costat del consum s'hi ha d'afegir 
el 21% en concepte d'impostos. 
Si només es fa un consum mínim, omple la taula següent
Senyala quina de les expressions següents mostra el cost
amb impostos (y) en relació amb el cost, sense impostos,
del consum (x). Recorda que es paga el 21% d'impostos
y = 0,21 x
y = x + 21
y = 1,21 x 
Sobre un paper quadricular, el David dibuixa una figura
hexagonal segons s'observa en el dibuix següent:
El David dubta del valor del perímetre de la figura hexagonal. Quina ésla resposta correcta
Menys de 30 cm
Igual a 30 cm
Calcula l'àrea (color fosc) de la figura 
hexagonal
 Més de 30 cm 
Resposta:
cm2
Has d'enviar tres caixes que pesen A: 5,3 kg, B: 2,5 kg i C: 
1,8 kg. Una empresa de transport fixa les tarifes següents,
en funció del pes del paquet
Quants euros costa enviar les tres caixes per separat?
Resposta:
Si només permetren agrupar dues caixes i l'altra ha d'anar per
separat. Quant costa la combinació més barata?
Resposta:
Quants € t'estalvies si envies les tres caixes dins d'un sol 
paquet, en lloc d'enviar les tres per separat?
Resposta:
(posa sempre dos decimals encara que siguin zeros)
Observa la taula següent amb les dades anuals sobre altitud i 
temperatures mesurades en diferents estacions
meteorològiques
A quina altitud es troba l'estació meteorològica de la comarca 
de la Noguera?
Resposta:
Resposta:
Quina va ser la diferència absoluta entre les temperatures 
màx. i mín. enregistrades a la comarca de les Garrigues?
m
ºC
Resposta:
Quin és el valor de la Tª mínim absoluta a la Noguera, si se
sap que va ser exactament 8ºC més baixa que la mínima del
Baix Camp?
La diferència entre la Tª màxima i la mínima al Pla d'Urgell
és superior al 40 graus
D'acord amb els valors de la taula marca les frasses correctes
 La Tª mínima més alta correspon a la comarca del Baix
Camp  
L'estació de major altitud ha tingut la major temperatura 
màxima
ºC
El Lluís i l'Anna juguen amb un dau
El Lluís tira 50 vegades el dau i anota el nombre de vegades
que surt un resultat. Aquests són els valors
L'Anna també tira el dau 50 vegades i anota els resultats
segons surt un nombre senar o parell. Observa les anotacions
De les 50 vegades que tira el dau. quin és el % en què el  resultat ha estat parell?              %
Quantes vegades ha sortit el 6?
Si el Lluís tira 3 vegades seguides el dau i li surt un nombre
parell, la probabilitat de treure un nombre parell a la següent:
més alta que treure un nombre senar perquè sempre surt
parell
La mateixa que treure un nombre senar perquè no 
influeixen els resultats anteriors
Més baixa que treure un nombre senar perquè alguna
vegada ha de sortir senar
L'Anna també té un dau dodecaèdric amb 12 cares numerades
de l'1 al 12. Si tira aquest dau, la probabilitat de treure 6 és:
Més alta que en el dau cúbic
La mateixa que en el dau cúbic
Més baixa que en el dau cúbic
Per instal·lar l'aire condicionat, necessitem conèixer el volum
de l'habitació. Quants m3 fa l'ahabitació?
Resposta
També volem canviar les rajoles del terra d'aquests habitació
rectangular i farem servir rajoles quadrades de 30cm x 30cm
Si no es trenca cap rajola, quantes se'n necessiten per
enrajolar tota l'habitació?
Rajoles
Resposta:
m3
Enrajolar l'habitació actual (3,60m x 3,00m) amb rajoles de 30cm x 30 cm costa 200€ de material. Si l'habitació tingués eldoble de llargada i el doble d'amplada, per quin valor s'hauriade multiplicar aquest preu de 200€ per saber el cost del material necessari per enrajolar la nova habitació?
per 2
per 3
 per 4
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.