Tema 3 Expressions Algebraiques-1
__1. El triple d'un nombreA. xy
__2. Producte de 2 nombres consecu.B. x3
__3. Quadrat de la suma de 2 nombreC. (x+y)2
__4. Suma 2 imparells consecutiusD. x+10
__5. Suma 2 multiples de 5 consecu.E. x2+y2
__6. Suma 2 parells consecutiusF. 3x
__7. Suma els quadrats de 2 nombresG. 5x+5(x+1)
__8. Un nombre més 10 unitatsH. 2x+2(x+1)
__9. Volum d'un cubI. (2x+1)+(2x+3)
__10. Àrea del rectangleJ. x(x+1)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.