Examen introducció a l'àlgebra
 • 1. Grau del monomi: 5x2y
 • 2. Part literal del monomi: 4x2y2
 • 3. Coeficient del monomi: -2x2y
 • 4. Coeficient del monomi: 4x2y
 • 5. Grau del monomi: -7xy2a5
 • 6. Coeficient del monomi: p3q4
 • 7. Part literal del monomi -3a3b2c
 • 8. Grau del monomi: -3a3b2c
 • 9. Grau monomi: -4
 • 10. Part literal del monomi: -4ab
 • 11. Coeficient del monomi: -4ab
 • 12. Coeficient del monomi: -76ab
 • 13. Part literal del monomi: px4
 • 14. Coeficient del monomi: -px4
 • 15. Grau del polinomi: -px4+6x-7x3p
 • 16. Monomi oposat de: -px4
 • 17. Grau del polinomi: -4a-7ab+7
 • 18. Terme independent del polinomi: -4xpm-9x5p-7
 • 19. Terme independent del polinomi: -12ab-7a+b
 • 20. Grau del monomi: 23ab3c3
 • 21. Al full. Escriu un polinomi de grau tres i amb dues variables
 • 22. Al full. Escriu un polinomi de grau quatre i amb terme independent un nombre menor que menys tres
 • 23. Al full. Escriu l'expressió algebraica: vuit vegades un nombre menys tres unitats
 • 24. Al full. Escriu l'expressió algebraica:diferència de dos nombres
 • 25. Al full. Escriu l'expressió algebraica: el quadrat de la suma de dos nombre
 • 26. Al full. Escriu l'expressió algebraica: el preu de set pizzes
 • 27. Grau del polinomi 3z3-4z2-3
 • 28. Grau del polinomi: -5ab-4a2b
 • 29. Escriu un polinomi de grau 2 que no tingui terme independent
 • 30. Al full. Calcula el valor numèric de l'expressió algebraica: 3a2-2a-3 si a=4
 • 31. Al full. Calcula el valor numèric de l'expressió algebraica: 2ab-a2+3b si a=-2 i b=1
 • 32. Al full. Calcula el valor numèric de l'expressió algebraica: 3abc-3 si a=2, b=3 i c=0
 • 33. Al full. Escriu un monomi de grau tres amb coeficient un nombre més gran que set
 • 34. Al full. Escriu una expressió algebraica
 • 35. Al full. Escriu un monomi amb dues variables i que tingui grau més gran que cinc
 • 36. Un monomi és
A) un conjunt de nombres i lletres lligats per les operacions aritmètiques
B) el número que apareix
C) una expressió algebraica formada pel producte d'un nombre per una o més variables
D) cap de les anteriors
E) una expressió algebraica qualsevol
 • 37. Un polinomi és
A) la suma de diversos monomis que són semblants
B) un conjunt de nombres i lletres lligats per les operacions aritmètiques
C) són diversos monomis
D) la suma de diversos monomis que no són semblants
E) cap de les anteriors
 • 38. Escriu el monomi oposat a: 3x3+5
 • 39. Escriu el monomi oposat a -5cv8
 • 40. Quin és el polinomi oposat a: 7x2+4x-5
A) -7x2+4x-5
B) 7x2+4x+5
C) -7x2-4x-5
D) 7x2+4x-5
E) -7x2-4x+5
 • 41. Quin és el polinomi oposat a: 4x3+5x-3
A) -4x3-5x-3
B) - 4x3-5x+3
C) -4x3+5x-3
D) 4x3+5x+3
E) 4x3+5x-3
 • 42. Escriu el monomi oposat a: 7a9
 • 43. Al full. Calcula: a-7a+4b-5b-a=
 • 44. Al full. Calcula: 3ab4·9a7b9=
 • 45. Al full. Calcula: 4a5bc4(3a-7ab3-c)=
 • 46. Al full. Calcula: -4a2(3a5-7a4+3)=
 • 47. Al full. Escriu un monomi de grau zero
 • 48. Quin és l'enunciat de l'expressió algebraica: x/2
 • 49. Quin és l'enunciat de l'expressió algebraica: x/3
 • 50. Quin és l'enunciat de l'expressió algebraica: xy
 • 51. Al full. Escriu un monomi semblant a: 5ab2c
 • 52. Al full. Escriu un monomi semblant a: -4x3
 • 53. Al full. Escriu un monomi semblant a: 4
 • 54. Escriu el polinomi oposat a: 3ab-4ab3
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.