CONTROL DE HISTÒRIA
 • 1. La Prehistòria va començar...
A) Amb el descobriment del foc
B) Amb el començament del Neolític
C) Fa un milió d'anys
D) Amb l'aparició de l'home
 • 2. Al Paleolític...
A) Va aparèixer l'escriptura
B) S'alimentaven d'allò que caçaven, pescaven i recol·lectaven
C) Eren sedentaris
D) Es treballava el coure, el bronze i el ferro
 • 3. Quina de les següents opcions NO pertany al Neolític?
A) Fan teixits amb llana d'animals
B) Treballaven l'agricultura i la ramaderia
C) Es fan més sedentaris
D) Vivien a l'aire lliure o en coves o cabanes senzilles
 • 4. A l'Edat dels Metalls...
A) El primer metall que es va treballar va ser el ferro
B) Les zones riques en metalls es convertires en ciutats petites
C) S'inventa el foc
D) No es va treballar el bronze
 • 5. L'Edat Antiga comença...
A) Amb l'aparició de l'escriptura
B) A l'any 1000 a.C.
C) Fa 3000 anys
D) Amb el descobriment de la roda, la vela i l'arada
 • 6. Quin poble va arribar a la Península al s.VII a.C. atrets per la riquesa amb minerals com l'or i la plata?
A) Els grecs
B) Els fenicis
C) Els romans
D) Els cartaginesos
 • 7. Al s.III a.C, els cartaginesos arribaren a la Península per...
A) Fer grans construccions
B) Mostrar els seus invents
C) Enfrontar-se als romans
D) Comerciar amb els metalls, la sal i l'espart
 • 8. Quina de les següents opcions NO pertanys a la Hispània Romana?
A) La societat es va dividir en persones lliures i esclaus
B) Hi havia un únic governador a la Península
C) La població va aprendre el llatí
D) Es varen aplicar les lleis de l'Imperi Romà
 • 9. L'Edat Mitjana comença...
A) A l'any 476 a.C.
B) Amb l'arribada dels grecs
C) Amb l'arribada de l'Imperi Romà a la Península
D) A l'any 476
 • 10. Com es diu el sistema pel qual, en l'Edat Mitjana, les persones amb terres pagaven a altres per treballar-les, cedint-los un petit terreny per cultivar els seus aliments.
 • 11. En l'Edat Mitjana, quina classe social hi ha per sota del Rei?
A) Tots estaven al mateix nivell
B) Tercer Estat
C) La noblesa
D) El clergat
 • 12. A l'any 711 conqueriren quasi tota la Península...
A) Els cartaginesos
B) Els cristians
C) Els musulmans
D) Els romans
 • 13. Els cristians que varen oferir resistència, quina part de la Península habitaven?
A) El sud
B) L'est
C) El nord
D) L'oest
 • 14. Al s.XIII, la Corona d'Aragó es va expandir conquerint...
A) Les Illes Balears, València i Múrcia
B) Les Illes Balears i València
C) València i Múrcia
D) Múrcia i les Illes Balears
 • 15. Es pot dir que l'Edat Moderna va començar amb...
A) El descobriment d'Amèrica
B) La Caiguda de Constantinoble
C) Cap opció és la bona
D) Les dues són correctes
 • 16. Quina d'aquestes NO és conseqüència del Descobriment d'Amèrica?
A) Es produeix l'intercanvi de productes entre Europa i Amèrica
B) Els europeus emigren a les colònies americanes
C) Els pobles europeus traslladen la seva cultura a Amèrica
D) Els americans emigren a Europa
 • 17. Com es diu el moviment de renovació que es va produir a Europa als s.XV i XVI on destacà especialment Leonardo da Vinci?
 • 18. L'Edat Contemporània comença...
A) Les 3 són correctes
B) Amb la Revolució Industrial
C) Amb la Revolució Francesa
D) A l'any 1789
 • 19. On es va iniciar la Revolució Industrial?
A) A Alemanya
B) A Itàlia
C) A Anglaterra
D) A Espanya
 • 20. Quin invent va afavorir l'expansió del comerç?
A) El tranvia
B) El tren
C) El ferrocarril
D) L'autobús
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.