Canvi d'unitats. Escala quadràtica
  • 1. Quants m² són 37 cm²?
  • 2. Quants Dam² són 0,8 dm²?
  • 3. Quants cm² són 0,2537 Hm²?
  • 4. Quants mm² són 0,28 m² ?
  • 5. Quants dm² són 0,56 Km²?
  • 6. Quants Km² són 376 cm²?
  • 7. Quants mm² són 3687 Dam²?
  • 8. Quants dm² són 9742 cm²?
  • 9. Quants Km² són 37 cm²?
  • 10. Quants m² són 37 mm²?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc on es poden crear i avaluar proves matemàtiques i d'altres matèries.