Pràctica d'expressions algebraïques
 • 1. Dos nombres consecutius qualsevols
A) x , x+1
B) x-1, x+1
C) x , 2x
D) 3, 4
 • 2. Dos nombres que difereixin en 2 unitats
A) 2 , x
B) x, 2x
C) x, x+2
D) x -2
 • 3. Un número, el doble i la tercera parte d'aquest mateix número
A) 1 , 2 , x/3
B) x , x+2 , 3x
C) x , 2 , x/3
D) x , 2x , x/3
 • 4. Les edats de dues amigues sumen 30 anys
A) x +30x
B) x , x+30
C) x , 30
D) x , 30-x
 • 5. Tres números parells consecutius
A) 2x , 2x+2 , 2x+4
B) x , x+1 , x+2
C) 3, 2, x, y
D) x , 2x, 4x
 • 6. He fet 50 km d'un total de x km, em queda:
A) 50-x
B) 50x
C) x-50
D) x+50
 • 7. D'una bota de 100 litres buido x litres, queden:
A) 100 +x
B) x-100
C) 100-x
D) 100x
 • 8. Tinc x caixes amb 150 caramels cadascuna. Quants caramels hi ha en total?
A) 150x
B) x-150
C) 150+x
D) 150 -x
 • 9. En un sac hi ha el doble de taronges que de limones, llavors hi ha:
A) x taronges, x+2 llimones
B) x llimones , 2x taronges
C) x taronges, 2x llimones
D) x taronges, x-2 llimones
 • 10. quatre números senars consecutius qualsevols
A) x , x+1 , x+2 , x+3
B) 2x+1 , 2x+3 , 2x+5, 2x+7
C) 2x, 2x+2, 2x+4, 2x+6
D) 1, 2, 5, 7
 • 11. Un número parell qualsevol
A) 2
B) 2x+1
C) 2x
D) x
 • 12. Un número senar qualsevol
A) 2x -1
B) 2x
C) 23
D) x
 • 13. El triple d'un nombre més dos
A) 3+x+1
B) 3x+2
C) 3 + x + 2
D) 3(x+2)
 • 14. Un nombre menys la seva meitat
A) -X/2
B) x - x/2
C) x - 1/2
D) x - 2x
 • 15. Tres menys la suma d'un nombre més el seu doble
A) 3 - ( x + 2)
B) 3 - ( x + 2x)
C) 3 - x + 2x
 • 16. Set més un nombre disminuït en quatre unitats
A) 7 - ( x -4)
B) 7 - 4x
C) 7 - x - 4
 • 17. Un nombre més el seu quadrat
A) x + x2
B) x + 2x
C) x + x + 2
 • 18. El doble d'un nombre
A) 2x
B) x + 2
C) 2 + x
 • 19. El quadrat d'un nombre
A) 2x
B) x+2
C) x2
 • 20. Un nombre menys el seu triple
A) x - 3 - x
B) x - 3x
C) x - 3 +x
 • 21. Un terç d'un nombre menys el doble d'un altre nombre
A) 3x - 2y
B) 3x - y/2
C) x/3 - 2y
 • 22. La suma de dos nombre consecutius
A) x + ( x + 1)
B) x + (x +2)
C) x + 2x
 • 23. El quocient de dos nombres consecutius
A) x + x-1
B) x/x+1
C) (x/x) +1
 • 24. El quadrat de la suma de dos nombres
A) x2 + y2
B) 2x + 2y
C) (x + y)2
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.