ZZ t03 e1 AC cn atmosfera A01
 • 1. A quina capa de l'atmosfera es desplacen alguns satèl·lits artificials?
A) Mesosfera
B) Estratosfera
C) Troposfera
D) Ionosfera
E) Ozonosfera
 • 2. Embolcall està compost per una mescla de gasos anomenada aire.
A) Cap d'elles
B) Troposfera
C) Mesosfera
D) Atmosfera
E) Estratosfera
 • 3. És el gas més abundant, ja que el 78 % de l’aire està format per...
A) Nitrogen
B) Oxigen
C) Ozó
D) Hidrosfera
E) Aire
 • 4. És un gas incolor i inodor.
  Forma el 21% de l’aire.
  És imprescindible per a la respiració de tots els éssers vius.
A) Gas butà
B) Diòxid de carboni
C) Oxigen
D) Nitrogen
E) Atmosfera
 • 5. És un gas verinós; això no obstant, és un gas important, ja que a les capes altes de l’atmosfera filtra les radiacions ultraviolades del Sol, que resulten nocives als éssers vius.
A) Nitrogen
B) Argó
C) Diòxid de carboni
D) Ozó
E) Oxigen
 • 6. El necessiten les plantes per a dur a terme la fotosíntesi (procés pel qual produeixen matèria orgànica).
A) O3
B) Ar
C) H2O
D) CO2
E) O2
 • 7. És responsable de l’efecte d’hivernacle, ja que impedeix que s’escapi part de la calor que emet la Terra encalentida pel Sol.
A) Heli
B) Diòxid de carboni
C) Oxigen
D) vapor d'aigua
E) Argó
 • 8. És la capa que està en contacte amb el sòl i té un gruix de devers 10 km. Conté l’aire que respiram.
A) Ionosfera
B) Mesosfera
C) Troposfera
D) Estratosfera
E) Trapos fuera
 • 9. És la zona per on circulen els avions.
A) Ionosfera
B) Mesosfera
C) Messi es fea
D) Troposfera
E) Estratosfera
 • 10. A aquesta capa es troba l’ozonosfera, una capa de gas ozó molt important per als éssers vius perquè ens protegeix de les radiacions ultraviolades del Sol.
A) Mesosfera
B) Estratosfera
C) Ionosfera
D) Atmosfera
E) Troposfera
 • 11. Arriba fins a una altitud de 80 km. A aquesta zona es donen les temperatures més baixes de l’atmosfera, fins a menys de 100 °C davall zero.
  Hi ha les aurores boreals
A) Ionosfera
B) Atmosfera
C) Estratosfera
D) Troposfera
E) Mesosfera
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.