ZZ Control t2 AC Nat DEF
Quina característica NO és de la Terra?
Presència d'aigua
Té llum pròpia
Té camp magnètic
Té atmosfera
La Terra és l’únic                              del 
sistema                que té un camp              ,
una                             amb oxigen i una
temperatura mitjana de             . 
A més, és l’únic que coneixem en què té lloc
un                                            i en què s’ha 
desenvolupat la vida.
atmosfera
?
Solar
?
Cicle de l'aigua
?
planeta
?
15ºC
?
magnètic
?
dia
?
eix rotació
?
nit
?
L’eix de                   
de la Terra és una
                       que
passa pel pol nord i 
pel pol sud i 
travessa el
pel centre.
línia imaginària
?
rotació
planeta
?
La Terra té un                  
de                , girant damunt ella mateixa,
i un altre de                        , en què gira 
al voltant del                 .
rotació
?
translació
?
moviment 
?
Sol
?
Assenyala si les oracions següents són vertaderes (V)o falses (F):
[      ]La Terra només es mou girant sobre si mateixa.
[      ]La Terra té dos moviments: rotaciói translació.
[     ]El moviment de translació dóna lloca les estacions de l’any.
[     ]En el moviment de rotació, la Terra tardaun dia a fer una volta.
rotació
?
translació
?
girar alvoltant del Sol
?
Marca la solució correcta:
Solstici estiu:
Comença l'estiu
Comença la primavera
La nit és més llarga
Acaba l'estiu
Marca la solució correcta:
Solstici hivern:
Comença l'estiu
Comença la primavera
La nit és més llarga
Acaba l'estiu
Marca la solució correcta:
Equinoci de primavera:
Comença l'estiu
Comença la primavera
La nit és més llarga
Acaba l'estiu
Marca la solució correcta:
Equinocci de primavera :
Comença l'estiu
Comença la primavera
La nit és més llarga
Acaba l'estiu
Marca la solució correcta:
Equinocci de tardor:
Comença l'estiu
Comença la primavera
La nit és més llarga
Acaba l'estiu
La Lluna és el             de la         . Gira al seu i és la responsablede les            .
Terra
?
marees
?
voltant
?
satèl·lit 
?
lluna plena
?
lluna nova
?
decreixent
?
creixent
?
Es produeix quan la Lluna no es veu al cel. Té lloc quan està il·luminada la cara que no veim des de la Terra.La cara que queda enfrontada al nostreplaneta no està il·luminada i per aixòno la veim.
Lluna

Sol
?
Terra
?
Lluna
?
Eclipsi de

Eclipsi de
La Terra i la           s’atreuen mútuament.
Aquesta atracció és deguda a la força de la               .
La gravetat també és la responsable de la               ibaixada del nivell de                       . 
Aquests moviments d’ascens i descens del nivell 
de la mar constitueixen les 
Lluna 
?
la mar
?
pujada 
?
gravetat
?
Marca amb V o F 3 la resposta correcta. Quants tipus de moviments té la Lluna?
Un, al voltant de la Terra.
Un al voltant de la Terra, un altre girant damunt ella mateixa i un altre acompanyant el nostre planeta al voltant del Sol.
Un, girant damunt ella mateixa.
No hi ha falta de llum.
Amb la profunditat, escasseja la llum.
La temperatura és molt variable.
Marca  l'opció   correcta
Amb la profunditat, escasseja la llum.
La temperatura és molt variable.
L’oxigen és més abundant.
Marca  l'opció   correcta
Amb la profunditat, escasseja la llum.
La temperatura és molt variable.
La temperatura és quasi constant.
Marca  l'opció   correcta
Arran de terra, escasseja la llum.
L’aire és menys dens que l’aigua.
L’oxigen dissolt en l’aire és escàs.
Marca  l'opció   correcta
Assenyala si les oracions següents són vertaderes (V)o falses (F):
     L’atmosfera està formada per gasos, entre     els quals destaca l’oxigen.

    L’atmosfera és la part rocosa del planeta.

    L’atmosfera és la capa d’aire que envolta    la Terra.
Completa les oracions següents:

en els tres estats: s____________, g_____ i L________.
La hidrosfera està formada per tota
l’                     que hi ha al planeta                     
Biosfera. 
Els éssers vius 
?
en el medi aquàtic
?
Està constituïda 
?
 els éssers 
?
en el 
?
terrestre.
?
vius 
?
poden 
?
que habiten la 
?
pel conjunt 
?
viure 
?
de tots
geosfera
?
escorça,
?
mantell
?
i nucli
?
hidrosfera
?
Total'aigua
?
atmosfera
?
capa 
d'aire
?
biosfera
?
terrestre
?
acuàtic,
?
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.