Rectes i triangles
 • 1. Un triangle que té els tres costats iguals és un...
A) Equilàter
B) Isòsceles
C) Obtús
D) Agut
 • 2. Si té un angle de 90º seria un triangle
A) Agut
B) Recte
C) Pla
D) Obtús
 • 3. Un segment és...
A) Una recta amb inici i sense final
B) Una recta sense principi i final
C) Una recta amb principi i final
 • 4. Una semirecta és
A) La meitat d'una recta
B) Una lína amb principi però sense final
C) Una recta amb principi i final
 • 5. Si té un angle de de més de 90º és un...
A) Triangle equilàter
B) Triangle agut
C) Triangle rectangle
D) Triangle obtús
 • 6. Dues línies són perpendiculars...
A) Quan es creuen i fomren un angle recte
B) Quan es creuen format un angle obtús.
C) Quan mai es creuen
D) Si es creuen en un punt determinat.
 • 7. Un paral·lelogram és...
A) Un quadrilàter amb cap costat paral·lel
B) Un quadrilàter de 4 costats.
C) Un quadrilàter paral·lel a un triangle.
D) Un quadrilàter amb dos costats paral·lels
 • 8. Un triangle que no té cap costat igual és un...
A) Escalè
B) Isòsceles
C) Isòsceles
D) Equilàter
 • 9. Aquesta imatge és...
A) Un semirecta
B) Un segment
C) Una recta
D) Una línia
 • 10. Aquest polígon és...
A) Un quadrilàter de quatre costat
B) Un polígon regular
C) Un quadrilàter no paral.lelogram
D) Un quadrilàter paral.lelogram
 • 11. Un angle de menys de 90º és un angle
A) Pla
B) Recte
C) Obtús
D) Agut
 • 12. Aquest seria un angle
A) Obtús
B) Recte
C) Pla
D) Agut
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.