Correcció. Pàg. 6 exer. 6,12,17 i 20
  • 1. Pàg 6. exercici 6) Una llauna de refresc buida té una massa de 25g. Quan és plena de refresc té una massa de 300 g. Quina és la massa del refresc?
A) 275 g
B) 325 g
C) 300 g
  • 2. Pàg 6. exercici 6) Una llauna de refresc buida té una massa de 25g. Quan és plena de refresc té una massa de 300 g. Sabent que el Volum de la llauna és de 250 ml, calcula la densitat del refresc.
A) 68.750 g/cm3
B) 1'1 g/cm3
C) 0'91 g/cm3
  • 3. Pàg 6. exercici 12) Tenim 400 cm3 d’un líquid que té una massa de 360 g. Busca la seva densitat.
A) 144.000 g/cm3
B) 1'11 g/cm3
C) 0'9 g/cm3
  • 4. Pàg 6. exercici 17) Si una moneda té un volum de 0'5 cm3 i té una densitat de 2'5 g /cm3 Quina és la seva massa?
A) 5 cm3
B) 5 g
C) 1'25 g
  • 5. Pàg 6. exercici 20) Tenim un cos de 3 g de pes i d’una densitat de 11'5 g/cm3. Calcula el seu volum.
A) 8'5 g
B) 3'83 cm3
C) 0'26 cm3
  • 6. Pàg 6. exercici 6) Una llauna de refresc buida té una massa de 25g. Quan és plena de refresc té una massa de 300 g. Quina és la massa del refresc?
A) 275 g
B) 300 g
C) 325 g
  • 7. Pàg 6. exercici 6) Una llauna de refresc buida té una massa de 25g. Quan és plena de refresc té una massa de 300 g. Sabent que el Volum de la llauna és de 250 ml, calcula la densitat del refresc.
A) 0'91 g/cm3
B) 1'1 g/cm3
C) 68.750 g/cm3
  • 8. Pàg 6. exercici 12) Tenim 400 cm3 d’un líquid que té una massa de 360 g. Busca la seva densitat.
A) 144.000 g/cm3
B) 0'9 g/cm3
C) 1'11 g/cm3
  • 9. Pàg 6. exercici 17) Si una moneda té un volum de 0'5 cm3 i té una densitat de 2'5 g /cm3 Quina és la seva massa?
A) 5 cm3
B) 5 g
C) 1'25 g
  • 10. Pàg 6. exercici 20) Tenim un cos de 3 g de pes i d’una densitat de 11'5 g/cm3. Calcula el seu volum.
A) 0'26 cm3
B) 3'83 cm3
C) 8'5 g
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.