6è. Tema 13 Coneixement del Medi
 • 1. Les etapes de la prehistòria són:
A) paleontòlegs, neontòlegs i edat dels metalls
B) Paleolítics, neolítics i edat dels ferros
C) paleolítics, neolítics i edat dels metalls.
 • 2. Els éssers humans nòmades eren els:
A) paleolítics
B) neolítics
C) Tartessos
 • 3. Els primers essers humans, fa un milio d´anys ja cultivaven i vivien a petites ciutats
A) vivien a petits pobles
B) fals
C) vertader
 • 4. L' apartició de la ramaderia apareix a l' època
A) paleolítica
B) neolítica
C) edat dels metalls
 • 5. El primer art s´anomena...
A) art romànic
B) art romà
C) art rupestre
 • 6. Els pobles celtes habitaven...
A) Les illes mediterrànees
B) El sur de la Península.
C) la Meseta i els pobles del centre de la Península
 • 7. Els Grecs varen arribar i varen viure a
A) a les Illes Canàries.
B) la Costa de Catalunya
C) A la Meseta
 • 8. Quin any arribaren els Romans a Mallorca?
A) 123dC
B) 123 aC
C) 1230 dC
 • 9. Quin any arribaren els Romans a Hispània?
A) 218dC
B) 218 aC
C) 1218dC
 • 10. A on arribaren els Romans, quan arribaren a Hispània?
A) Ebyssus
B) Empòrion
C) Cartago Nova
 • 11. Quin emperador romà va donar per acabada la conquista Hispano-romana a l´any 19 aC?
A) Marius Torres
B) Juli César
C) L´emperador August.
 • 12. La societat romana es va organitzar en
A) homes poderosos i homes pobres
B) homes lliures, homes esclaus
C) homes rics, dones esclaves
 • 13. Què eren el "cardo maximus" i el "decumanus"?
A) lleis romanes
B) aqüeductes
C) Eren els dos carrers principals
 • 14. El territori que varen ocupar els musulmans a la Península entre el 711 i el 1492 s´anomena
A) Món àrab
B) regnes cristians
C) Al-andalus
 • 15. L´any 1031 Al-andalus es va dividir en
A) regnes d´edat mitjana.
B) regnes de taifes
C) regnes cristians
 • 16. Quin any varen véncer els exèrcits musulmans a la batalla de Las Navas de Tolosa
A) 1212
B) 1492
C) 1200
 • 17. Quin any els musulmans varen conquistar el regne visigot?
A) 711
B) 1711
C) 759
 • 18. Pollentia fou una
A) ciutat musulmana.
B) ciutat romana
C) colonia cristiana
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on la pràctica de les matemàtiques és fàcil.