AA E2 T11_0b2_cr1 distingeix una funció
Una funció només pot tenir com a 
màxim  un sol valorper a cada x
Criteri 2.1 

Distingeix si un gràfic representa o no una funció.

NO
Quina d'aquestes gràfiques NO és funció?
A
C
D
B
A
B
C
D
A
C
Marca la que NO és funció
D
B
A
B
C
D
A
C
Marca la que NO és funció
D
B
A
B
C
D
Assenyla el gràfic que correspon a una funció
A
B
Assenyla el gràfic que correspon a una funció
A
B
Assenyla el gràfic que correspon a una funció
A
B
Assenyla el gràfic que correspon a una funció
A
B
Assenyla el gràfic que correspon a una funció
A
B
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.