AA E2 T11_0b2_cr1 continuitat, creixement
  • La variable independent x es representa a l'eix d'abscisses.

  • La variable dependent y es representa a l'eix d'ordenades.

La variable independent
?
a l'eix d'abcises
?
La variable dependent
?
a l'eix d'ordenades
?

Gràfic d'una funció

Per representar gràficament una funció, es forma la taula

 de valors corresponent.

Cada parella s'identifica amb un punt del pla cartesià

de forma que:

 

y es representa
?
x es representa
?
(-1,0)
?
(1,1)
?

Cada parella de valors es

poden representar com un punt

(3,2)
?
(4,3)
?
y
?
ordenada
?
variable dependent
?
abcisa
?
x
?
variable independent
?
y=x+1
11
?
17
?
19
?
21
?
9
?
13
?
15
?
-6
?
3
?
-1
?
-13
?
2
?
(-4,0)
?
(0,4)
?
Tall OX,
Tall OY,

Els talls als eixos de

coordenades

y=0
?
x=0
?
Quina d'aquestes gràfiques NO és funció?
Marca la que NO és funció
Marca la que NO és funció

El punt on una funció passa de creixent a decfreixent

es diu

El màxim d'aquesta funció es troba al punt (
-1
?
,3
?
)
II
?
III
?
ordenades
?
coordenades
?
I
?
IV
?
abcises
?
(
(
-1'5
?
,
,
)
0
?
)
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.