Geometria-v1
Escriu a sota de cada element el seu nom sense errors:  · rectes perpendiculars  · semirecta  · pla   · segment 
Aquest geoplà té una quadrícula d'1dm x 1dm. Quant mesura el perímetre de la figura vermella? No t'oblidis les unitats!
Perímetre:
Unitats:
1 dm
1 dm
Aquesta figura vermella és un                     .Tenint en compte que la quadrícula és de 1dm x 1dm,Quant mesura la seva àrea? No t'oblidis de les unitats!
Unitats:
Àrea:
1 dm
1 dm
En aquest geoplà d'1dm x 1dm hi ha un
Quant mesura la seva àrea? No t'oblidis les unitats!
Àrea figura verda:
Unitats:
de color verd.
                                           verd.
Tenint en compte les dades del dibuix, 
quin valor té l'angle del vèrtex A?
L'angle d'A té una amplitud, en graus, de:
(Escriu només el nombre)
Tenint en compte les dades del dibuix, quin valor té l'angle del vèrtex B?
L'angle de B té una amplitud, en graus, de:
(Escriu només el nombre)
Escriu a sota de cada figura el número (nombre) d'eixos de simetria que té.
A dalt tens les explicacions ordenades de la construcció de la                     escriu I, II, III i IV segons el dibuix que correspon.
Escriu exactament, amb l'accent i les majúscules, segonscorrespongui a la fórmula escrita:Longitud      o bé     Àrea
=
=
Una plaça quadrada fa 20 dam de perímetre. Quant mesura la seva superfície? Alerta unitats!
Dades
c
P =
A = (fórmula)
c =
80 dam2
25 dam
25 dam2
50 dam2
Un angle obtús mesura entre                  i                
Els quadrilàters, quan tenen els seus costats oposats
paral·lels, es diuen
re
Un angle pla mesura 
Els angles 70 º i 110 º són 
,  ro
i poden ser
o    romboides.
º
º
q
º
,
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — on es fan proves de matemàtiques i altres matèries.