Complexos
  • 1. Calcula x i y perquè (2+xi)+(y-3)i=7+4i
A) x=7 y=5
B) x=5 y=7
C) x=5 y=-7
D) x=-5 y=7
  • 2. Calcula (20+30i)/(3+i)
A) 4+3i
B) 10-2i
C) 9+7i
D) 2+3i
E) 1-i
  • 3. Calcula (2+3i)2
A) -5+12i
B) 13-12i
C) -5
D) 4-9i
E) 4-i
  • 4. Calcula l'invers de 5-3i
A) 5+3i
B) 5/16 + 3i/16
C) -5+3i
D) 5/16-3i/16
E) 5/34 + 3i/34
  • 5. Quin és el valor de i1254 ?
A) i
B) -i
C) 1
D) 0
E) -1
  • 6. Calcula l'invers del nombre 2i
A) -2
B) 1/2i
C) -i/2
D) 1/2
E) -2i
  • 7. Calcula (2+3i)/(5-3i)
A) 2/5 - i
B) -1/4 -21i/4
C) 19/4+21i/4
D) 19/34 + 9i/34
E) 1/34 + 21i/34
  • 8. Calcula els nombres reals x i y perquè (3-xi):(1+2i)=y+2i
A) x=7, y=16
B) x=-7, y=-16
C) x=-16, y=7
D) x=16, y=7
E) x=-16, y=-7
  • 9. Determina x perquè el producte (2-5i)·(3+xi) sigui un nombre real
A) 2/15
B) 15/2
C) 6/5
D) -15/2
E) -6/5
  • 10. Determina x perquè el producte (2-5i)·(3+xi) sigui un nombre imaginari pur
A) 15/2
B) -15/2
C) -5/6
D) -6/5
E) 6/5
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc de proves matemàtiques per a alumnes de tots nivells.