Qüestions rectes
 • 1. L'equació vectorial d'una recta r és (x,y)=(2,5)+k·(-3,7). Dóna un punt de r
A) (2,5)
B) (-3,7)
 • 2. L'equació vectorial d'una recta r és (x,y)=(2,5)+k·(-3,7). Dóna un vector director de r
A) (2,5)
B) (-3,7)
 • 3. L'equació contínua d'una recta r és (x-3)/5=(y-1)/4. Dóna un punt de r
A) (3,1)
B) (5,4)
 • 4. L'equació contínua d'una recta r és (x-3)/5=(y-1)/4. Dóna un vector director de r
A) (3,1)
B) (5,4)
 • 5. Una recta r té pendent m=6. Dóna un vector director de r
A) (6,1)
B) (1,6)
 • 6. El pendent d'una recta és:
A) El coeficient de x en l'equació general
B) El coeficient de x quan tenim y aïllada
C) El terme independent quan tenim y aïllada
 • 7. Si A i B són 2 punts, el vector AB es calcula fent:
A) Les coordenades de A menys les coordenades de B
B) Les coordenades de B menys les coordenades de A
 • 8. Si tenim un vector i volem obtenir un vector paral·lel:
A) Canviem l'ordre dels components i canviem un signe
B) Canviem l'ordre dels components i canviem els 2 signes
C) El multipliquem per un altre vector
D) El multipliquem per un nombre
 • 9. Si tenim un vector i volem obtenir un vector perpendicular
A) El multipliquem per un altre vector
B) El multipliquem per un nombre
C) Canviem l'ordre dels components i canviem un signe
D) Canviem l'ordre dels components i canviem els 2 signes
 • 10. Una manera de calcular el producte escalar de 2 vectors és:
A) Multiplicar els primers components, multiplicar els segons components i sumar els resultats
B) Multiplicar els primers components, multiplicar els segons components i multiplicar els resultats
C) Multiplicar els primers components, multiplicar els segons components i restar els resultats
D) Multiplicar els primers components, multiplicar els segons components i dividir els resultats
 • 11. Una altra manera de calcular el producte escalar de 2 vectors és:
A) Multiplicar els mòduls i multiplicar-ho pel cosinus de l'angle que formen
B) Multiplicar els mòduls i multiplicar-ho pel sinus de l'angle que formen
C) Sumar els mòduls i multiplicar-ho pel cosinus de l'angle que formen
 • 12. Per calcular l'angle de 2 vectors:
A) Resolem un sistema d'equacions
B) Calculem el seu producte escalar de les 2 maneres i igualem els resultats. Així podem trobar el cosinus de l'angle i amb la calculadora trobem l'angle
 • 13. Per calcular l'angle de 2 rectes r i s:
A) Calculem l'angle que formen un vector director de r i un vector director de s
B) Calculem l'angle que formen un punt de r i un punt de s
C) Resolem el sistema de les 2 equacions
 • 14. Per calcular el punt de tall de 2 rectes:
A) Fem el producte escalar dels seus vectors directors
B) Resolem el sistema d'equacions
Altres proves d'interés :

Prova creada amb That Quiz — el lloc per crear proves matemàtiques i d'altres matèries.