Valencià 6 T.13 2019
Vocabulari: Les onomatopeies.

Gramàtica Complements verbals: C.D.,C.I. y C.C.
Valencià 6é
Tema 13
.- Coloca cada onomatopeia al seu lloc.
- Associa el verb onomatopeic amb l'animal
meeeu
?
bramular
renillar
escatainar
nyc-nyc
?
elefant
?
cavall
?
gallina
?
dring
?
parrupar
nyequejar
belar
muà
?
txum!
?
colom
?
ovella
?
ànec
?
bla, bla...
?
Carles ha portat una pel·lícula a la classe
Cristina ha perdut les caniques.
- Escriu el complement directe de cada oració
El mestre animava els xiquets .
Lluís comprarà llepolies.
- Substituïx el CD pel pronom adient
Hem acabat els deures
Ma tia ha fet una coca
Compraré una televisió.
Isabel no ha trencat allò
Lluís       comprarà. 
El mestre        animava.
Cristina          ha perdut.
compraré.
Convida als companys al teu aniversari.
- Identifica els CI i substituix-los pels pronoms
Pep porta cinc cromos als seus amics.
La veína farà un dibuix per a mi.
Pep        porta cinc cromos.
La veína        farà un dibuix.
Convida'      al teu aniversari.
Han regalat una flor a sa mare.
han regalat una flor.
.- Marca la resposta correcta
Gramàtica
Qui pot fer la funció de complement circumstancial?
Un adverbi + sintagma nominal
Un adverbi + complement directe
Un adverbi + adjectiu
Els complements circumstancials
.- Coloca el CC de cada oració
CC de quantitat
.- Què li preguntem al verb?
Joan i Pep juguen de qualsevol manera
Ton pare no ha tardat molt
Anirem al cine demà
Laura juga en el parc
CC de temps
CC de temps
?
CC de lloc
?
?
?
CC de manera
CC de quantitat
?
CC de lloc
CC de manera
?
?
?
Aquesta motxilla no pesa gens ni miqueta
Mon pare es troba millor
.- Repetix el CC de cada oració
Hem anat de vacances a Eivissa
Ma tia caminava malament
Dinarem a València
Ens vegem a les cinc
Hem d'estudiar molt
Escriu una carta tots els dies
- Analitza sintàcticament
(1)
(Nosaltres)
Nucli subj.
?
Marta 
Subjecte 1
?
Subjecte 2
?
elidit
?
compra
Nucli P. 1
?
Veurem
Nucli P.2
?
CC Temps
?
demà
fruita
Predicat 1
?
CD
?
Predicat 2
?
els meus cosins
en la tenda
CC Lloc
?
CI
?
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — el sitio para crear exámenes de matemáticas.