Valencià 6 T.11_2019
Vocabulari: El sentit figurat.

Ortografia: Les lletres m i n.
Gramàtica L'oració i el grup del subjecte.

Valencià 6é
Tema 11
Eixa llanda és de tonyina
- Escriu propi o figurat segons el sentit en que estàn.
- Relaciona les frases amb les de sentit propi.
Tinc pocs pèls en la coroneta
No em dónes la llanda
Estic fins a la coroneta
Tindre la llengua llarga.
Tindre la butxaca foradada.
Ser molt gos.
Ser un bajoca.
Gastar molts diners.
?
En sentit figurat significa
Ser molt innocent.
?
En sentit figurat significa
Ser un gandul.
?
Parlar massa.
?
Molestar
?
Estar fart 
?
 Ser un zero a l’esquerra
Relaciona cada frase feta amb el significat corresponent.
Tindre el budell buit
Quedar-se en blanc
Anar a tot drap
Tindre un paper irrellevant.
?
 No saber què respondre,  no tindre idees. 
?
 Tindre gana.   
?
 Córrer.
?
- Ompli els buits de les paraules amb mm o nn.
e           egrir 
ge           a 
a             ex 
e           alaltir 
trie            i 
I            aculada
i            oble 
i òbil 
co    ectar 
i    ens
Completa les paraules amb mf o nf:
trio 
e          adar 
circu            erència 
i          ormació 
si         onia 
co          irmar
 a           iteatre 
co         usió 
è          asi 
i         luència
Senyala amb una X les oracions amb subjecte el·líptic:
El meu cosí menut ja parla bé. ➝  

Em digueren ràpidament la resposta. ➝  

Han apagat el foc d’aquell edifici. ➝
– La fornera del cantó és molt simpàtica.
Repeteix el subjecte de cada oració i el nucliDesprés,relaciona-les amb l’estructura del sintagma nominal subjecte corresponent.
– La ventada va tombar sis palmeres.
– Els dos amics xarraven tranquil·lament.
– Vindreu a l’excursió tots vosaltres?
subjecte
subjecte
subjecte
subjecte
nucli
nucli
nucli
nucli
det. + pronom
?
det. + det. + n
?
det. + n + cn
?
det. + n
?
Mozart era un músic famós
Era jardí de nit Anna va anar al quan
- Repetix el subjecte de cada oració
- Assenyala quin grup de paraules NO és una oració
Ma mare fa el dinar.
Ha anat a ta casa Rosa?
- Quin és el subjecte d'aquestes oracions?...
Aquesta vesprada Miquel anirá al parc.
He menjat fruita
Parleu massa
Anirem al cine
Han arribat hui a la meta
Cantes molt bé
Jo menge pomes
Senyala amb una X les característiques dels textos 
informatius com la notícia o el reportatge.
Són textos narratius. 
Tenen titular, entradeta i cos, i poden incloure fotografies o declaracions de les persones implicades en els fets. 
S’escriuen en vers i tenen rima i estrofes. 

El reportatge dóna una informació més detallada i ampliada que la notícia. 

Informen de la sala on es fa la representació, del nom del qui actua i del resum de l’obra.
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde la práctica de matemáticas se hace fácil.