Valencià 6 T.12 2019
Vocabulari: Paraules comodí,tabú i eufemismes.

Ortografia: Les lletres r i rr. La ela geminada.
Gramàtica Sintagma verbal i predicat nominal.

Valencià 6é
Tema 12
2.- Substituïx la paraula comodí per una altra amb sentit
 més concret
És una cosa molt divertida.
Vocabulari
És una              molt divertida.
És un tema delicat.
És un                 delicat.
assumpte
?
història
?
Paraules comodí.
Li van fotre la cartera.
Li van           la cartera.
He           una poesia.
He fet una poesia.
robar
?
escrit
?
- L’escola fa la festa de la primavera.
Substituix el verb fer per un d’aquests de significat més precís.
– Empar fa unes redaccions molt divertides
– Candela fa el trajecte de sa casa a l’escola amb bicicleta.
– Carles fa el paper del lladre.
representa – escriu – recorre – celebra
Ortografia
mortade    a
pe      ícula
- Ompli amb l, ll o l·l
co     itis
a     egria
Paraules amb l, l·l i ll
a      ergia
pa      er
pae     a
miste    a
i      uminació
vigi    ar
lenti     a
   avadora
Completa les paraules amb r o rr.
con ear    
en       edar 
is  aelià
Con       at 

altu        a 

ba        et
(que es posa al cap)
fe       oca           il 

xu        e            ia 

hon        adesa 
som        iu       e
- Còpia el nucli del precicat d'aquestes oracions
Gramàtica
La xiqueta jugava amb el germà.
Aniràs demà a la platja?
Està lluny aquella casa.
Eixos peixos són menuts.
El grup del predicat
Maria és la meua germana
Ma tia estava dormint
Anirem d'excursió
La torre sembla d'or
Hui hi ha festa
11.- Escriu P.Nominal o P.Verbal segons calga
Joan corre com una llebre
Predicat:
Reescriu el predicat de cada oració i els nuclis:
– Les fulles travessen la plaça espentades pel vent.
Nucli:
– La veïna del quart ha arreplegat en un tres i no res la roba.
Predicat:
Nucli:
.
.
– Retalla a la xiqueta la figureta amb les tisores, Andreu.
Predicat:
Reescriu el predicat de cada oració i els nuclis:
Nucli:
– Els ametlers han tret molta flor aquesta temporada
Predicat:
Nucli:
– La segona classificada és amiga meua. – El forner està cansat de tant de treballar. – Aquella dona és metgessa al meu poble.
Torna a escriure l’atribut de cada una d’aquestes oracions 
amb predicat nominal.
Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde la práctica de matemáticas se hace fácil.