CHIRE - VALENCIÀ TEMA 1 - 4t E.P.
VALENCIÀ
4t. EDUCACIÓ  PRIMÀRIA
TEMA 1
PACO  CHIRE

VOCABULARI

Els diminutius indiquen que una cosa és de mida

menuda. Es formen amb els sufixos et, -eta,

-iu, -iua.

 

Els augmentatius indiquen que una cosa és de

mida gran. Es formen amb els sufixos ot, -ota,

-às, -assa.

        DIMINUTIVA            AUGMENTATIVA

1.- Classifica les paraules segons siguen:

 diminutiva o augmentativa

taulota    llapissereta    gatot    trenet

LA COMUNICACIÓ

 

Perquè hi haja comunicació ha d’haver sempre

aquests elements:

 

 

EMISSOR: el que transmet el missatge.

RECEPTOR: el que rep el missatge.

MISSATGE: la informació que es transmet.

RECEPTOR
?
MISSATGE
?

EMISSOR

?

LA COMUNICACIÓ

 

Perquè hi haja                        ha d’haver sempre

aquests elements:

 

 

                   : el que transmet el missatge.

                       : el que rep el missatge.

                      : la informació que es transmet.

comunicació
?

RECORDA

 

La comunicació pot ser de dos tipus:

 

* Comunicació verbal: utilitzem paraules

parlades o escrites.

 

* Comunicació no verbal: utilitzem gestos,

imatges o sons.

RECORDA

 

La síl·laba és un grup de sons que

es pronuncien junts en un sol colp

de veu.

 

Les síl·labes no se separen a final

de línia.

RECORDA

 

La              és un grup de sons que

es pronuncien junts en

de veu.

 

Les síl·labes                          a final

de línia.

síl·laba
?
no se separen
?
un sol colp
?

1.- Indica quantes síl·labes tenen aquestes

paraules:

pantaló                          vell

 

guinda                           esquema

 

medicament                  sol

 

castanyola                     sobrenom

2.- Separa en síl·labes aquestes paraules:

pantaló

 

guinda

 

medicament

 

castanyola

 

sol

MONOSÍL·LABA      BISÍL·LABA      TRISÍL·LABA      POLISÍL·LABA

3.- Classifica les paraules en:

 

 

 

Atractiva

 

Poma

 

Llit

 

Perera

ELS DÍGRAFS

 

Alguns sons es representen amb dues lletres.

El conjunt de les dues lletres s’anomena

dígraf.

 

Els dígrafs qu, gu, ll, ny no se separen a

final de línia.

 

Els dígrafs l·l, rr, ss, tg, tj i tx sí se separen

a final de línia.

ELS DÍGRAFS

 

Alguns sons es representen amb dues lletres.

El conjunt de les dues lletres s’anomena

            .

 

Els dígrafs qu, gu, ll, ny                          a

final de línia.

 

Els dígrafs l·l, rr, ss, tg, tj i tx 

a final de línia.

dígraf
?
no se separen
?
sí se separen
?

1.- Escriu el dígraf de cada paraula.

 

Metge                              Petjar

 

Mediterrani                    Pel·lícula

 

Despatxar                       Platja

 

Bossa                               Cotxe

2.- Separa en síl·labes les paraules següents:

 

  Guinda

 

  Clòtxina

 

  Canya 

 

  Formatge

 

  Raqueta

EXPRESSIÓ ESCRITA

 

Per a fer un còmic utilitzem:

 

* Vinyetes per a contar la història amb dibuixos.

 

* Bafarades de diàleg o bafarades de pensament

per a reproduir el que diuen i pensen els personatges.

 

* Onomatopeies i signes per a indicar sorolls,

expressar alegria, enuig, sorpresa, moviment.

Otros exámenes de interés :

Examen creado con That Quiz — donde se hacen ejercicios de matemáticas y más.