Ecrit Luxembourgeois A1 - 1:Pronom personnel + Verbe de base
 • 1. Ech
 • 2. Du
 • 3. Hien
 • 4. Dir
 • 5. Hatt
 • 6. Mir
 • 7. si
 • 8. Wunnen
 • 9. Heeschen
 • 10. Schaffen
 • 11. Schwatzen
 • 12. Kommen
 • 13. Sinn
 • 14. Jo
 • 15. Nee
 • 16. Hunn
 • 17. Goen
Créé avec That Quiz — où un test de math n'est qu'à un clic du bout des doigtsu bout des doigts.