ThatQuiz
תרגוליספריית תרגולים ציבוריים
thatquiz.org
מורהשם תרגולסוג תרגולתאריך עריכה
Dabor, Hanan -
ترجمة تعابير جبرية (10)שאלות אמריקאיות2020.11.07
Maor, Maor -
ניסיון ציבורי (10)שאלות אמריקאיות2011.12.16