Nihanje in valovanje utrjevanje
  • 1. Nihajni čas je
A) čas v katerem potuje nihalo od ravnovesne lege do skrajne lege in nazaj.
B) čas v katerem nihalo zaniha.
C) čas v katerem nihalo naredi en nihaj.
D) čas pri katerem je frekvenca 5 Hz.
  • 2. Nihajni čas je
A) 15 m.
B) odvisen od ravnovesne lege.
C) lastnost nihala.
D) enak frekvenci.
  • 3. Frekvenca nam pove
A) koliko sekund traja en nihaj.
B) zakaj slišimo radio.
C) koliko sekund je med dvema sosednjima hriboma.
D) koliko nihajev naredi nihalo v eni sekundi.
  • 4. Poznamo dve vrsti valovanj:
A) Prečno in transverzalno valovanje.
B) Prečno in longitudialno valovovanje.
C) Vzdolžno in longitudialno valovanje.
  • 5. Kateri energiji se izmenjujejeta pri nihanju nitnega nihala?
A) W_k in W_n
B) W_k in W_p
C) W_k in W_pr
D) W_p in W_pr
  • 6. Oznaka za valovno dolžino je grška črka?
A) alfa
B) beta
C) lambda
D) omega
  • 7. Valovna dolžina je razdalja,
A) ki jo motnja naredi v 3 s.
B) od doline do hriba.
C) ki jo motrnja prepotuje v nihajnem času.
D) od hriba do doline.
__8. longitudialno valovanjeA. struna
__9. longitudialno valovanjeB. svetloba
__10. transverzalno valovanjeC. zvok
__11. transverzalno valovanjeD. vzdolžno valovanje
Kolikšna je frekvenca nihanja nihala, ki za pot od skrajne lege
do ravnovesne lege potrebuje 2 sekundi?
Odgovor zaokrožite na eno decimalno mesto.
ν=
Hz
Kolikšen je nihajni čas nihala, ki niha s frekvenco 2000 s-1
t0=
s
?
Valovanje se širi skozi snov s hitrostjo 340m/s. Kolikšna je 
valovna dolžina tega valovanja, če valuje s frekvenco
Rezultat zaokrožite na 2 decimalni mesti natančno.
20 kHz?
λ=
m
Kolikšen je nihajni čas nihala, če nihalo naredi 35 nihajev 
7 minutah?
t0=
s
Učenci, ki so rešili ta test so rešili tudi :

Ustvarjeno z That Quiz — stran z matematičnimi testi za učence za vse stopnje.